RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) megújítása 2015-ben volt soron a Richterben. A DKE megkapta a gyártól azokat a dokumentumokat, amelyeket az üzem beküldött a környezetvédelmi hatóságnak (ami azért elég kövér piros pontot érdemel). Ezek között volt egy 14 oldalas összefoglaló, ami áttekintést ad a Fióktelep jellemző környezethasználati tevékenységeiről, az azzal kapcsolatos feladatokról és megoldásokról. Ezt az anyagot kivonatoltuk tovább, mert így kaptunk egy elfogadható terjedelmű irományt, amelyben viszonylag röviden, érthetően egyben átláthatjuk a gyár és annak környezetterhelése kapcsolatát. Aki esetleg átrágta magát a másik, vizes cikkünkön, tudja, ez nem egyszerű feladat. KÉPALBUM A CIKKHEZ A FACEBOOKON: http://bit.ly/richter-kiscikk  (Egy sokkal részletesebb cikket itt találsz: http://bit.ly/ul-richter-nagycikk-150727)

A Fióktelep Dorog ÉNy-i részén, iparterületen helyezkedik el. A konkrét gyógyszeripari gyártási tevékenység a 1723 hrsz-ú 674 154 m2-es területen történik. Az Esztergomi út túloldalán lévő 1518/2 hrsz-ú, 5470 m2-es területen csak irodai és kiszolgáló tevékenység történik, melyek a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódnak.

Tevékenység: hatóanyag-gyártás, oldószer-regenerálás

A telephely fő tevékenységei a gyógyszer hatóanyag és intermedierek gyártása és az oldószer-regenerálás. Figyelembe véve a telephely kedvező adottságait (pl. korszerű szennyvíztisztító telep, fejlesztésre alkalmas terület) a FEJLESZTÉS IRÁNYA a Richter Gedeon Nyrt-ben a hatóanyag gyártás fokozatos Dorogra telepítése.

TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

A gyógyszer-hatóanyagok és intermedierek előállítása a 2010-2014. időszakban az alábbi üzemekben történt: Szintetikus I. üzem | Szintetikus III. üzem | Szteroid üzem | Szteroid II. üzem

Egyéb létesítmények: TFL (régen TEKÜ) III. kísérleti üzem | Laboratóriumok | Energiaosztály | Műszaki osztály | Környezetvédelmi üzem (Szennyvízkezelés) | Raktárüzemeltetési osztály

Az egységes környezethasználati és egyben működési engedélyben (H-11563-10/2005.) előírt, a legjobb elérhető technikának (BAT) való teljes megfelelést szolgáló levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket a Richter Gedeon Nyrt. 2010-re végrehajtotta, tehát tevékenysége megfelel a BAT előírásoknak.

A korábbi (7216-15/2010.) engedély vízminőség-védelmi szempontból írt elő intézkedéseket.

1. táblázat

Előírt intézkedés

Határidő

Értékelés

Fióktelep összes csapadékvizének a környezetszennyezés lehetőségét teljes mértékben kizáró biztonságos elhelyezésére csapadékvíz tároló kiépítése, és a csapadékrendszerbe való illesztése

2011- 12-31

A kialakított csapadékvíz tárolók 5000 m3 hasznos térfogattal, kétrekeszes kialakítással, túlfolyószerűen sorba kötött medencék. A csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedély iktatószám: 2775-3/2013.

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, a szükséges javítások elvégzése

2011- 12-31

A hálózat ütemezett felújítása folyamatosan történik

A központi szennyvíztisztítóból kibocsátott tisztított víz minősége megfelel a „Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról – tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Vegyipari szennyvíztisztítás és hulladékgáz kezelés” című BREF-ben meghatározott, elérhető végső tisztított szennyvízjellemzőknek.

2. táblázat

Jellemző

Eltávolítás (%)

BREF

Eltávolítás (%)

Telephely

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

BREF

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

Telephely

KOI

76-96

97,1 (átlag)

30-250

80 (átlag)

összes szerves N

-

-

5-25

6,21 (átlag)

összes P

-

-

0,5-1,5

0,29 (átlag)

Az elérhető legjobb technika szerinti értékelés eredménye alapján, a telephelyen alkalmazott technológia megfelel a biológiai szennyvízkezelésben elérhető legjobb technikának.

I.) A KÖRNYEZETI HATÁSOK BEMUTATÁSA

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A gyógyszeriparban a levegőterhelést döntő mértékben az oldószerként alkalmazott szerves vegyületek diffúz kibocsátása határozza meg. A diffúz forrás a telephely egészén folytatott tevékenység összes kibocsátása. A telephely oldószer-felhasználása meghaladja az 50 t/év-t és készterméket is előállítanak, ezért az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásnak korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozik.

Ez alapján maga a TELEPHELY 1 DB LÉGSZENNYEZŐ VOC DIFFÚZ FORRÁS. Helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősülnek a leválasztó berendezések pontforrásai, így a telephelyen 3 db helyhez kötött légszennyező pontforrás van.

A levegőtisztaság-védelmi előírások teljesülése érdekében a diffúz kibocsátásokat oldószer mérleggel, a pontforrások kibocsátásait akkreditált laboratóriummal történő mérés elvégeztetésével ellenőrzik.

 A Fióktelepen a légszennyező anyagok kibocsátását (emisszió), és azok levegőminőségre gyakorolt hatását (immisszió) évente egyszer szakértő bevonásával vizsgálják.

 Az immissziós vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az összes mintavételi pont átlagos koncentrációja legalább egy nagyságrenddel alacsonyabb az egészségügyi határértékeknél, melyből jól látható hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból a hatásterület nem terjed túl a telekhatáron.

VÍZ, SZENNYVÍZ

A rendelkezésre álló ivóvízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban (2010-2014) átlagosan: ~ 22 %. Az ipari vízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban átlagosan: ~ 174 %. Tartalék kútként szolgál a telephely saját vízbázisa a K-11 számú kút.

A kommunális, és a tisztított ipari szennyvízkibocsátás ellenőrzését önellenőrzési terv szerint végzik. A telephely elválasztott rendszerű csapadékcsatorna hálózattal rendelkezik. A vizsgált időszakban a telephelyről elvezetésre kerülő kommunális szennyvíz és tisztított ipari szennyvíz mennyisége jelentősen csökkent a korábbi időszakhoz képest, így csökkent a városi csatornahálózat és a felszíni víz terhelése is.

Vízkibocsátások hatása az élővizekre

Figyelembe véve a kibocsátott anyag mennyiségeket, valamint a Duna vízhozamát kijelenthető, hogy a Fióktelepnek nincs kimutatható hatása a Duna vízminőségére.

 A kibocsátási határértékeknek megfelelő CSAPADÉKVÍZ szakaszosan a Kenyérmezei patakba kerül bevezetésre. Alkalmanként kb. 3-4 E m3 tisztított csapadékvíz kerül bevezetésre, ami ~0,1 m3/s vízhozamot jelent. A kibocsátások időszakában a patak vízhozamában érzékelhető növekedés tapasztalható, ami semmilyen gondot nem okoz (max, vízhozam : ~4 m3/s). Közvetlen hatásterületként maga a telephely, illetve csapadékvíz esetében a Kenyérmezei patak befogadó pontjának környezete azonosítható.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Dorogi Fióktelepen KÉT VESZÉLYES HULLADÉKOT EREDMÉNYEZŐ TECHNOLÓGIA üzemel: 1.) Gyógyszerhatóanyag és intermedier gyártása, 2.) Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 A telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik, a hulladékokat kizárólag érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. 1 éven túli tárolás a telephelyen nem történik.

 A vizsgált időszakban több a hulladékgazdálkodási tervben kijelölt hulladékkeletkezés csökkentési és hulladékhasznosítási célok elérését, megvalósítását szolgáló intézkedést végrehajtottak, illetve ezek bevezetése folyamatosan történik. Közvetlen hatásterületként maga a telephely, mint hulladék képződésének és gyűjtésének, kiszállításig történő tárolási helye azonosítható.

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvízszennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban. A Telephelyen vízjogi engedély alapján kiépültek a kármentesítési monitoring elemei.

A 2013-ban kiépített termelőkutak működtetésével a talajvíz szintje szabályozható, így a szennyezőanyagok telephelyen belül tarthatók.

 A monitoring kutak vízminőségét évente két alkalommal vizsgálják. A szennyező komponensek tekintetében a 2014-es eredmények alapján elmondható, hogy az FK-4 jelű kút kivételével minden kútban és minden komponens esetén teljesülnek a szigorúbb, telekhatáron kívüli határértékek is.

 A vizsgálati eredmények éves összefoglaló jelentés készül, mely megküldésre került a környezetvédelmi hatóság (korábban Felügyelőség) részére.  A kármentesítési munkálatok elvégzésének határideje 2016. november. Közvetlen hatásterületként maga a telephely azonosítható.

ZAJ ÉS REZGÉS

A tevékenység jellegéből adódóan a fióktelep zajkibocsátását az üzemépületek, az üzemépületek szellőztetését biztosító légkezelő berendezések, elszívó ventilátorok, technológiai elszívó ventilátorok, kiegészítő gépészeti berendezések, szabadban működő berendezések határozzák meg.

 A korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek, továbbá a folyamatos karbantartási munkáknak köszönhetően a telephely jelenlegi zajkibocsátása határérték alá csökkent.

 Kritikus mérőfelületként továbbra is az Erőmű utcában, az Erőmű lakótelepen és a Bécsi úton található lakóépületek azonosíthatók.

 A zajszempontú hatásterület javarésze a Richter Dorogi telephelyeként azonosítható, viszont hatása kiterjed a Bécsi út – Hegyalja utca – Úttörő utca által határolt lakóterültre, a Bartók Béla utca 1-11 házszám alatt lévő lakóépületekre, valamint az Erőmű lakótelepre és a lakóteleppel szemben, az Erőmű utcában található lakóépületekre.

ÉLŐVILÁGRA HATÁS

Az élővilág védelme szempontjából az üzem működésének környezetvédelmi hatásai és a környezetvédelmi tényezők zavaró vagy károsító hatása a jelenlegi körülmények között nem jelentősek.

 A természetes élővilág számára úgy az üzemi területen, mint annak környezetében a közvetett hatásterületen korlátozottak az élőhelyi feltételek, a telephely NATURA2000, illetve egyéb természetvédelmi területeket nem érint. Az itt folyó tevékenység az ott még meglévő élővilágot, természetvédelmi értékeket nem károsítja. A telephely léte területet vesz el a természetes élővilágtól, de Dorog és környéke iparvidék, és ez a helyfoglalás már nagyon régen fennáll.

II.) Szennyezés-megelőzésre, terhelés-csökkentésre alkalmazott intézkedések, kibocsátások ellenőrzése

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A légszennyező pontforrások üzemeltetéséről üzemnaplót vezetnek, melyben rögzítik az üzemidőt, az esetleges üzemzavarokat, s a karbantartások elvégzésének idejét és módját. A légszennyező források kibocsátását az előírásoknak megfelelően akkreditált laboratóriumi méréssel kell igazolni a pontforrások vonatkozásában. A mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak két példányban meg kell küldeni. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó LAL változásjelentést szükség szerint, a légszennyezés mértéke éves bejelentést a tárgyévet követő év március 31-ig teljesítik. Az éves jelentés számítások, illetve mérések figyelembevételével készülnek.

Mérés: levegő-tisztaság

 A levegőkörnyezetre gyakorolt hatás nyomon követése érdekében tovább üzemeltetik a 10 mérőpontos immissziós monitoring rendszert az eddigiek szerint.

 A Fióktelep kültéri levegőminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének Levegőszennyezés Vizsgálólaboratóriuma által végzett immissziós mérések alapján mutatják be.

 2014. június 5-6-án - immáron 17. alkalommal - végeztek immissziós méréseket a Dorogi Fióktelep környezetében. 2007-től a mintavételek idejét 12 óráról 24 órára növelték. Egyidőben 10 mintavételi ponton reggel 6 órától összesen 120 db kétórás levegőmintát vettek aktívszén illetve a vele sorbakötött speciális aktívszén (Anasorb 747, amelyet a metanol, etanol és IPA hatékony megkötésére fejlesztettek ki) töltetes adszorbensre.

 A mintát a humán légzési zónának megfelelően, a járdaszinttől 150 cm magasságban vették. A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy oldószerek tekintetében a Fióktelep üzemelése által okozott levegőterhelő hatás jóval (általában nagyságrendekkel) kisebb a megengedett értékeknél.

VÍZ, SZENNYVÍZ

Az önellenőrzési terv szerint évente 6 alkalommal végzik a tisztított szennyvíz, kommunális szennyvíz és a csapadékvíz kibocsátásának ellenőrzését. Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok éves átlagai alapján a vizsgált komponensek esetében határérték túllépés nem történt.

 Az egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi előírásainak teljesülését a Felügyelőség évente ellenőrizte, melyről jegyzőkönyv készült.

A 2010-es teljes körű felülvizsgálati dokumentációban a Richter Gedeon Nyrt. az alábbi célokat és azok teljesítésére irányuló intézkedéseket határozta meg a Telephely vonatkozásában.

Cél/előirányzat

Egység neve

Megvalósítandó program

Eredmény

Vízminőség-védelem
 

Csapadékvíz-szennyezés elkerülése

Csapadékcsatorna rendszer

2 db 5 000 m3-es csapadékvíz-tározó létesítése – 2011.

2011-ben megvalósult

Kommunális csatorna

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, javítása – 2011.

folyamatosan történik

Vízminőség-védelem

 

Szennyvízkezelés

A biológiai tisztítás szempontjából kritikus anyalúgok
előkezelése – 2010.

2010-ben lezárult

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladékok átadása csak a Környezetvédelmi Osztály KVO előzetes értesítése és jóváhagyása esetén végezhető. Veszélyes hulladék csak megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező személynek, illetve szervezetnek adható át. Az engedélyeket a KVO ellenőrzi.

 A Felügyelőség jóváhagyta a Richter Gedeon Nyrt. 2009-2014-ig tartó tervezési időszakra elkészített egyedi hulladékgazdálkodási tervét. A tervben a célok közül megvalósult az egyedi göngyölegmosó rendszer kiépítése és azóta folyamatos bővítése. A göngyölegmosó létesítésével a cég nagymértékben hozzájárult a hulladékok keletkezésének visszaszorításához azáltal, hogy a mosással a göngyölegek telephelyen belül újra felhasználhatókká váltak.

 Emellett az oldószer regenerálási tevékenységet is bővítették. Korábban a készülékek tisztításához alkalmazott metanolt égetéssel ártalmatlanították, most regenerálást követően a hűtőkörökben alkalmazzák. Jelenleg friss metanolt már nem alkalmaznak a hűtőrendszerekben

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvíz szennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban.

A beavatkozás során az alábbi lokalizációs LÉTESÍTMÉNYEK kialakítása történt meg:

- A kármentesítés I. ütemében 2012. december 31-ig elkészült a régi gyárterület (C terület) területén a szennyezett talajvíz összegyűjtését, illetve a terjedéssel történő további szennyezés megakadályozását szolgáló RÉSFAL. A résfal gyár felőli oldalán a szivárgó vizeket mélyszivárgó rendszerrel gyűjtik össze. A szivárgó ágakon összegyűjtött szennyezett talajvíz egy átemelő aknán keresztül előtisztító műtárgyba kerül bevezetésre, onnan pedig a telephelyi szennyvíztisztítóba jut. A meglévő monitoring kutak mellé 5 újabb monitoring kút létesült.

- A kármentesítés II. ütemében 2013. december 31-ig megvalósultak az A-jelű (T1-2) és B-jelű területen (B1-3) a talajvíz kitermelő kutak.

A talajvíz kiemelésével a talajvízszint kvázi állandó szinten tartható, így lehetőség van a talajvízzel áramló szennyezőanyagok visszatartására és eltávolítására.

ZAJ ÉS REZGÉS

A településrendezési tervben bekövetkező változások miatt a védendő területek, épületek köre, továbbá a védendő területek, épületek zajvédelmi besorolása módosult – egyes területeken a határértékek enyhültek, míg máshol szigorodtak.

 A vonatkozó jogszabályok alapján a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe új zajkibocsátási határértékek megállapítását kérte a Felügyelőségtől.

 A zajcsökkentési intézkedések a határidő lejárta előtt befejeződtek és a korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően a telephely zajkibocsátása határérték alá csökkent.  Fontos kiemelni, hogy a Fióktelep nagy figyelmet fordít az új beruházások során a zajvédelmi előírásokra, így azon beruházások esetén, melyet zajosnak ítélnek meg, akusztikai szakvéleményt készíttetnek. 

 A szakvélemények alapján, ha a tervezési követelményértékekhez képest (jellemzően 10-12 dB-lel szigorúbb érték, mint a zajkibocsátási határérték, biztosítva azt, hogy a telephely eredő zajkibocsátása érdemben ne változzon) zajcsökkentési igény jelentkezik, akkor már a tervezési fázisban betervezik a szükséges zajcsökkentést, illetve a megvalósulást követően ellenőrző méréseket végeztetnek.

A BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE, KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

A Richter Gedeon Nyrt. a súlyos ipari balesetek megelőzéséért, megakadályozásáért Védelmi Irányítási rendszert működtet.

 A Fióktelep besorolását alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre módosította, és egyben Biztonsági Jelentés benyújtására kötelezte a Társaságot.

 A 219/2011. (X. 20.) Kormány rendelet végrehajtásának elősegítésére, a veszélyes anyag balesetek következményeinek csökkentésére, a lakosság, a beavatkozók és a döntéshozók gyors tájékoztatására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága veszélyes ipari üzemek körzetében meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer (MoLaRi) létesített. A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe körül kiépített a MoLaRi rendszer 2014. nyarán beüzemelésre került.

A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Dorogi Környezetvédelmi Egyesület rendszeresen szervez a térség nagy ipari vállalataihoz lakossági üzemlátogatásokat. Ezek keretében a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepén is üzemlátogatást szerveztek, melynek tapasztalatait a www.dke.hu honlapon tették közzé. A látogatás során a résztvevők áttekintést kaptak a telephely környezetvédelmi hatásairól, a közelmúltban elvégzett fejlesztésekről, a tervezett környezetvédelmi beruházásokról, a telephelyen alkalmazott technológiák a legjobb elérhető technikáknak (BAT) való megfeleléséről. A látogatáson elhangzottakról a civil szervezet honlapján a közvélemény részletesen tájékozódhat.

összeállította: MNT

Hozzászólások   

0 #715 Trena 2018-10-02 18:32
Hello! I simply would like to offer you a big thumbs up for your excellent info you have got here on this post.
I will be coming back to your site for more soon.

Here is my weblog - 918kiss
apk download malaysia: https://www.weclub88.com/
Idézet
0 #716 Porter 2018-10-03 02:41
Greetings I am so thrilled I found your blog page, I really found you by mistake, while I was
searching on Bing for something else, Anyways I am here
now and would just like to say thank you for a fantastic post and
a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have
time to browse it all at the moment but I have bookmarked it
and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back
to read much more, Please do keep up the awesome work.

Here is my page scr888 tips apk: http://world-surveys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=weclub88.com
Idézet
0 #717 MarioBef 2018-10-04 19:54
porno video
porno free
porno free
zooporn
zoo porn
Idézet
0 #718 Sadie 2018-10-05 07:03
Down the road . still play another round
but the treatment depends on the prize of one's combination.
The huge cash prizes equal to the thrilling thrill.

When you win, you win by chance and a few lose, you lose accidentally.


Feel free to visit my web-site scr888
yang dipercayai: http://Www.Lightsculpture.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=brushcreekpartners.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dlionking96.net
Idézet
0 #719 PhillipKEX 2018-10-05 19:02
best place to buy viagra
buy viagra
where i buy viagra in india
generic viagra online
happens you take half viagra pill
Idézet
0 #720 RichardRab 2018-10-05 19:10
viagra 220 mg
generic viagra online
viagra sydney buy
buy viagra
can you buy viagra tescos
Idézet
0 #721 Adriene 2018-10-06 13:28
No more paying for media buys, Pay Per Click, or other paid advertising methods.
This the particular of one of the most common problems of individuals who are new in the field of SEO writing.


Also visit my blog; m rollex11: https://scr888.group/other-games-download/2495-download-rollex11
Idézet
0 #722 Ralphwag 2018-10-06 23:54
erase history
about us
something about us
section
they dont know about us
Idézet
0 #723 Anna 2018-10-07 19:19
When I initialy commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
ccheckbox and nnow each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Appreciate it!

Feel free tto visit my webpage: newtown casino id test: https://Farleydickens5.Wordpress.com/
Idézet
0 #724 Adalberto 2018-10-08 16:50
My brother suggested I might like this website. He was
entirely right. This post actually made my day.

You can not imagine simply how much time I had spent for this
information! Thanks!

Here is my web-site; Free Cash Casino malaysia: https://www.Weclub88.com/
Idézet
0 #725 Franklyn 2018-10-08 22:36
Use Google to choose a site in order to that. Any kind of
effort whatsoever on your individual part, your content regularly gets given to some relevant
audience. Press a petal or a flower and laminate it before attaching to the page.my weblog; scr888 download: http://www.ezyget.com/index.html
Idézet
0 #726 Lizzie 2018-10-09 05:37
So a your website itself writer understands SEO is essential.
Did you think " I've seen it all before." and feel like it'll
unquestionably be a waste of your time to reside?
This is commonly software, video, images or articles.


My web blog live poker finder: http://www.peerwani.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Idézet
0 #727 Abbey 2018-10-09 06:58
This is for the those who are willing to place there rely upon there blog site.
If someone catches your eye, you should check
their profile to see if you can picture yourself working all
of them.

Take a look at my page - ace333 apk: https://918kiss.bid/downloads/222-download-ace333-apk-to-phone-for-android-and-ios
Idézet
0 #728 Dong 2018-10-09 22:46
How often a person have completed a task to the better
of your ability but feel cheated should you be not complimented?

After all, many individuals need to be sold on good shape.
All of these living some questions.

My web site; scr888: https://918kiss.host/72-918kiss-918-kiss-or-scr888
Idézet
0 #729 SydneyHaw 2018-10-11 07:54
how to buy cheap viagra online
buy viagra
medicina generica del viagra
generic viagra
viagra online bestellen in der schweiz
generic viagra
alternative pill for viagra
viagra 100mg
buy viagra orlando
Idézet
0 #730 Bradleyinary 2018-10-11 07:54
safe place get generic viagra
generic viagra prices
buy cheap viagra thailand
viagra generic
per comprare viagra serve ricetta medica
viagra generic
brand viagra online
online viagra
what do real viagra pills look like
Idézet
0 #731 MichaelWeT 2018-10-11 07:54
can you get viagra if your young
generic viagra
red viagra pill
buy viagra
ordering viagra online legal
generic viagra prices
apotheke online shop viagra
buy viagra
viagra when trying to get pregnant
Idézet
0 #732 Candida 2018-10-11 18:16
You can also check out blogs which have authority within your market
make a think. This total doesn't keep in mind count useless pages in other languages.
A keyword rich file name will do about very same thing.Stop by my web-site :: a333: https://918kiss.host/downloads
Idézet
0 #733 Alisa 2018-10-11 21:32
One of the easiest ways to promote a product on the world wide web would be Strategic Internet marketing.
You will be compelled to be based on the actual search
terms. These sites will allow you rank larger.


Here is my homepage ... online casino maryland: http://www.vilco.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.stavcenter.ru%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.host%2F75-rollex11
Idézet
0 #734 ShawnBus 2018-10-12 07:55
old do you have get prescription viagra
buy viagra online
price generic viagra
generic viagra
best deal on generic viagra
viagra generic
half pill of viagra
viagra generic
viagra women sale online
Idézet
0 #735 Wendellnep 2018-10-12 07:55
viagra drugs online
buy viagra online
best place buy viagra online uk
generic viagra
buying viagra in uk online
viagra online
taking priligy and viagra together
online viagra
cialis levitra viagra prices
Idézet
0 #736 Rick 2018-10-12 13:12
It is always wise to use white as background for content-based websites.
If designing and operating codes is daunting to you, you shouldn't be dismayed, help is at poker holding.


Also visit my web site; progressive
jackpot casino games: http://forums.vpslink.com/member.php?u=1540036-ZaneJemiso
Idézet
0 #737 Sheila 2018-10-13 01:15
All major search crawls these Directories on a regular basis.
Press releases, manual back links, blogging - just how can you do this all?
There a variety of discussion boards or forums on extensive.Here is my web page download casino royale online free: http://realtorinstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ingorafuwoto.mihanblog.com%2Fpost%2F18
Idézet
0 #738 MichaelPlogs 2018-10-13 07:58
viagra online south africa
online viagra
does generic viagra work as well
online viagra
can i get a prescription for viagra online
generic viagra
is generic viagra for real
viagra 100mg
indian price of viagra
Idézet
0 #739 BruceBow 2018-10-13 07:59
viagra generika kaufen forum
generic viagra online
buy viagra in houston
generic viagra online
getting a viagra prescription online
buy viagra
cual es el mejor generico del viagra
generic viagra online
best canadian online viagra
Idézet
0 #740 ThomasBub 2018-10-13 08:01
como tomar citrato de sildenafil 50mg
generic viagra prices
can you buy viagra over the counter in australia
viagra 100mg
where to get female viagra
generic viagra
where to buy real viagra cialis online
generic viagra
order a viagra online
Idézet
0 #741 Juliana 2018-10-13 13:40
You can find a list from the good paid and free
directories smaller site. It allows you to build rapport with the person to permit them
trust the public. Products are no different now keep in mind that.


Feel free to visit my web page - joker123 apk: https://918kiss.bid/games/joker-123
Idézet
0 #742 Rickie 2018-10-13 15:53
I submit my articles to what i consider regarding the best article
submission sites. In which exactly what Strategic Internet marketing techniques do for
an internet site.

My web site ... scr888 update file: http://www.reefyz.com/home.php?mod=space&uid=5326923&do=profile&from=space
Idézet
0 #743 Milagros 2018-10-13 17:22
She is also known for her award-winning documentaries Killing
Us Softly, Slim Hopes, and Calling the Shots. You just
in order to be open you and be vigilant. All the selections made must win that you should win the parlay.


My website; best
online gambling: http://eshavoknaxoj.mihanblog.com/post/comment/new/7/fromtype/postone/fid/1502241948598a649c579f6/atrty/1502241948/avrvy/0/key/f555708e7799ba4842fe8f33df77fe63//
Idézet
0 #744 Lancebax 2018-10-14 05:15
why no generic viagra in us
online viagra
does generic viagra work forum
viagra online
buy viagra sildenafil
generic viagra
safe take 200 mg viagra
buy viagra online
cheap brand viagra 100mg
Idézet
0 #745 WillieShect 2018-10-14 05:16
there generic viagra
buy viagra online
half pilletje viagra
buy viagra
generic viagra united states
generic viagra
dangers ordering viagra online
generic viagra
sildenafil citrate online uk
Idézet
0 #746 Santo 2018-10-17 03:59
SEO advertising is the more important ingredients of any successful online marketing campaign. Remember,
online users usually just focus their attention on the first 10 pages.Also visit my web-site; rollex11: https://scr888.group/live-casino-games/2487-rollex11
Idézet
0 #747 Mohammad 2018-10-17 20:08
You need to a bit of research keyword research first by typing
any keyword about your blog topic. Plan your SEO strategy
around this, together with your sure to plan for financial achievements.


Here is my web page - 918kiss new: https://vydry.nms.cz/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.Actiweb.es%2Fcgi-bin%2Fregistro3.cgx%3Fcorreo%3D%2522%252F%253E%253Ca%2Bhref%253D%2522http%253A%252F%252F918kiss.host%252Fdownloads%3Escr888+update%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #748 Shirley 2018-10-18 01:33
You will look for a great amount of information about old coin value and their price rate.
Your clients are important, and foreign exchange you can be a good way by treating them similar to it.


Take a look at my weblog; 918k: https://918kiss.host/downloads
Idézet
0 #749 Horace 2018-10-18 07:38
Alphabet Animals has interactive flash cards with both a cat and a letter on him.

Make it for your users and Google will reward you for that many.

Articles are a great method to bring in traffic.

Here is my weblog ace333 apk download: https://918kiss.bid/downloads/222-download-ace333-apk-to-phone-for-android-and-ios
Idézet
0 #750 Aretha 2018-10-18 10:28
To start list building, there are a few simple what work.

You can make use of the aforementioned links on your own reciprocal linking service.

This just tells Google what the page or site features.


my webpage ... rollex11: https://918Kiss.bid/games/rollex-11
Idézet
0 #751 Colleen 2018-10-18 11:52
It's hard to find educated people for this subject, but you sound like you know what you're
talking about! Thanks

Feel free to surf to my blog; ocean king fish table cheats: http://thecoaststarlight.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Flive-casino-games%2F2486-joker123&sgroup=1
Idézet
0 #752 Deangelo 2018-10-18 17:33
Usually playing maximum coins is a good strategy.

People not only enjoy the casino games, but also make money out than me.
Then end your search with online casino gaming.
If you bluff rarely, you'll be less likely to be called.


Here is my homepage ... m.slots of vegas: http://www.wildernesspoint.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bbs.duomiluntan.com%2Fspace-uid-93357.html
Idézet
0 #753 Latonya 2018-10-18 22:26
Guest blogging is a helpful tool for acquiring fame.
There are just more and much more sites that mushroom and pop up
all time on given that. First it is opt for article or content division.

Also visit my blog post a333: https://918kiss.host/downloads
Idézet
0 #754 Aretha 2018-10-19 00:28
Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend
your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable
deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid clear idea

Look into my homepage :: scr 888: https://918kiss.party/home/918kiss-scr888/1413-new-games-918kiss-scr888
Idézet
0 #755 Mose 2018-10-19 02:07
For example, one does paid Ough.S. $ 1 write a 500 word article is spend 60 minutes doing teach?

At all I have previously written regarding articles for
newspapers and magazines.

My web site; 3win8 download: https://918kiss.bid/downloads/221-download-3win8-apk-to-phone-for-android-and-ios
Idézet
0 #756 Zara 2018-10-19 04:38
Then go Goggle yourself and visit name and work emerge for the planet to learn. This
planning to work as your own private mentor and guide. Finally,
as end result of her persistence, he did.

my weblog - live casino texas holdem poker: http://ajilonconsulting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Isclimal.mihanblog.com%2Fpost%2F201&site_url
Idézet
0 #757 Carin 2018-10-19 09:53
I really could know for you to think of the usb ports.
Otherwise, the reader will weary (and you'll lose a possible sale!).
Submit your site to just the best websites in enterprise.My site - comedy
nights live 22 may: http://lancaotang001.hkhost8.08jt.com/home.php?mod=space&uid=2580&do=profile&from=space
Idézet
0 #758 Denise 2018-10-19 11:10
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?

My blog is in the very same niche as yours and my visitors would truly
benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this alright with you.
Regards!

Also visit my homepage :: sky777 casino: https://918kiss.party/downloads/5013-download-sky777-for-android-and-ios
Idézet
0 #759 Dorthea 2018-10-19 17:50
Hello would you mind letting me know which webhost you're using?

I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads
a lot quicker then most. Can you suggest a
good internet hosting provider at a fair price?
Cheers, I appreciate it!

Here is my website ... playboy888: https://918kiss.party/home/playboy-casino
Idézet

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Ön itt van: Címlap ÜZEMEK Richter RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig