RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 

Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) megújítása 2015-ben volt soron a Richterben. A DKE megkapta a gyártól azokat a dokumentumokat, amelyeket az üzem beküldött a környezetvédelmi hatóságnak (ami azért elég kövér piros pontot érdemel). Ezek között volt egy 14 oldalas összefoglaló, ami áttekintést ad a Fióktelep jellemző környezethasználati tevékenységeiről, az azzal kapcsolatos feladatokról és megoldásokról. Ezt az anyagot kivonatoltuk tovább, mert így kaptunk egy elfogadható terjedelmű irományt, amelyben viszonylag röviden, érthetően egyben átláthatjuk a gyár és annak környezetterhelése kapcsolatát. Aki esetleg átrágta magát a másik, vizes cikkünkön, tudja, ez nem egyszerű feladat. KÉPALBUM A CIKKHEZ A FACEBOOKON: http://bit.ly/richter-kiscikk  (Egy sokkal részletesebb cikket itt találsz: http://bit.ly/ul-richter-nagycikk-150727)

A Fióktelep Dorog ÉNy-i részén, iparterületen helyezkedik el. A konkrét gyógyszeripari gyártási tevékenység a 1723 hrsz-ú 674 154 m2-es területen történik. Az Esztergomi út túloldalán lévő 1518/2 hrsz-ú, 5470 m2-es területen csak irodai és kiszolgáló tevékenység történik, melyek a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódnak.

Tevékenység: hatóanyag-gyártás, oldószer-regenerálás

A telephely fő tevékenységei a gyógyszer hatóanyag és intermedierek gyártása és az oldószer-regenerálás. Figyelembe véve a telephely kedvező adottságait (pl. korszerű szennyvíztisztító telep, fejlesztésre alkalmas terület) a FEJLESZTÉS IRÁNYA a Richter Gedeon Nyrt-ben a hatóanyag gyártás fokozatos Dorogra telepítése.

TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

A gyógyszer-hatóanyagok és intermedierek előállítása a 2010-2014. időszakban az alábbi üzemekben történt: Szintetikus I. üzem | Szintetikus III. üzem | Szteroid üzem | Szteroid II. üzem

Egyéb létesítmények: TFL (régen TEKÜ) III. kísérleti üzem | Laboratóriumok | Energiaosztály | Műszaki osztály | Környezetvédelmi üzem (Szennyvízkezelés) | Raktárüzemeltetési osztály

Az egységes környezethasználati és egyben működési engedélyben (H-11563-10/2005.) előírt, a legjobb elérhető technikának (BAT) való teljes megfelelést szolgáló levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket a Richter Gedeon Nyrt. 2010-re végrehajtotta, tehát tevékenysége megfelel a BAT előírásoknak.

A korábbi (7216-15/2010.) engedély vízminőség-védelmi szempontból írt elő intézkedéseket.

1. táblázat

Előírt intézkedés

Határidő

Értékelés

Fióktelep összes csapadékvizének a környezetszennyezés lehetőségét teljes mértékben kizáró biztonságos elhelyezésére csapadékvíz tároló kiépítése, és a csapadékrendszerbe való illesztése

2011- 12-31

A kialakított csapadékvíz tárolók 5000 m3 hasznos térfogattal, kétrekeszes kialakítással, túlfolyószerűen sorba kötött medencék. A csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedély iktatószám: 2775-3/2013.

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, a szükséges javítások elvégzése

2011- 12-31

A hálózat ütemezett felújítása folyamatosan történik

A központi szennyvíztisztítóból kibocsátott tisztított víz minősége megfelel a „Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról – tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Vegyipari szennyvíztisztítás és hulladékgáz kezelés” című BREF-ben meghatározott, elérhető végső tisztított szennyvízjellemzőknek.

2. táblázat

Jellemző

Eltávolítás (%)

BREF

Eltávolítás (%)

Telephely

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

BREF

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

Telephely

KOI

76-96

97,1 (átlag)

30-250

80 (átlag)

összes szerves N

-

-

5-25

6,21 (átlag)

összes P

-

-

0,5-1,5

0,29 (átlag)

Az elérhető legjobb technika szerinti értékelés eredménye alapján, a telephelyen alkalmazott technológia megfelel a biológiai szennyvízkezelésben elérhető legjobb technikának.

I.) A KÖRNYEZETI HATÁSOK BEMUTATÁSA

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A gyógyszeriparban a levegőterhelést döntő mértékben az oldószerként alkalmazott szerves vegyületek diffúz kibocsátása határozza meg. A diffúz forrás a telephely egészén folytatott tevékenység összes kibocsátása. A telephely oldószer-felhasználása meghaladja az 50 t/év-t és készterméket is előállítanak, ezért az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásnak korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozik.

Ez alapján maga a TELEPHELY 1 DB LÉGSZENNYEZŐ VOC DIFFÚZ FORRÁS. Helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősülnek a leválasztó berendezések pontforrásai, így a telephelyen 3 db helyhez kötött légszennyező pontforrás van.

A levegőtisztaság-védelmi előírások teljesülése érdekében a diffúz kibocsátásokat oldószer mérleggel, a pontforrások kibocsátásait akkreditált laboratóriummal történő mérés elvégeztetésével ellenőrzik.

 A Fióktelepen a légszennyező anyagok kibocsátását (emisszió), és azok levegőminőségre gyakorolt hatását (immisszió) évente egyszer szakértő bevonásával vizsgálják.

 Az immissziós vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az összes mintavételi pont átlagos koncentrációja legalább egy nagyságrenddel alacsonyabb az egészségügyi határértékeknél, melyből jól látható hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból a hatásterület nem terjed túl a telekhatáron.

VÍZ, SZENNYVÍZ

A rendelkezésre álló ivóvízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban (2010-2014) átlagosan: ~ 22 %. Az ipari vízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban átlagosan: ~ 174 %. Tartalék kútként szolgál a telephely saját vízbázisa a K-11 számú kút.

A kommunális, és a tisztított ipari szennyvízkibocsátás ellenőrzését önellenőrzési terv szerint végzik. A telephely elválasztott rendszerű csapadékcsatorna hálózattal rendelkezik. A vizsgált időszakban a telephelyről elvezetésre kerülő kommunális szennyvíz és tisztított ipari szennyvíz mennyisége jelentősen csökkent a korábbi időszakhoz képest, így csökkent a városi csatornahálózat és a felszíni víz terhelése is.

Vízkibocsátások hatása az élővizekre

Figyelembe véve a kibocsátott anyag mennyiségeket, valamint a Duna vízhozamát kijelenthető, hogy a Fióktelepnek nincs kimutatható hatása a Duna vízminőségére.

 A kibocsátási határértékeknek megfelelő CSAPADÉKVÍZ szakaszosan a Kenyérmezei patakba kerül bevezetésre. Alkalmanként kb. 3-4 E m3 tisztított csapadékvíz kerül bevezetésre, ami ~0,1 m3/s vízhozamot jelent. A kibocsátások időszakában a patak vízhozamában érzékelhető növekedés tapasztalható, ami semmilyen gondot nem okoz (max, vízhozam : ~4 m3/s). Közvetlen hatásterületként maga a telephely, illetve csapadékvíz esetében a Kenyérmezei patak befogadó pontjának környezete azonosítható.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Dorogi Fióktelepen KÉT VESZÉLYES HULLADÉKOT EREDMÉNYEZŐ TECHNOLÓGIA üzemel: 1.) Gyógyszerhatóanyag és intermedier gyártása, 2.) Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 A telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik, a hulladékokat kizárólag érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. 1 éven túli tárolás a telephelyen nem történik.

 A vizsgált időszakban több a hulladékgazdálkodási tervben kijelölt hulladékkeletkezés csökkentési és hulladékhasznosítási célok elérését, megvalósítását szolgáló intézkedést végrehajtottak, illetve ezek bevezetése folyamatosan történik. Közvetlen hatásterületként maga a telephely, mint hulladék képződésének és gyűjtésének, kiszállításig történő tárolási helye azonosítható.

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvízszennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban. A Telephelyen vízjogi engedély alapján kiépültek a kármentesítési monitoring elemei.

A 2013-ban kiépített termelőkutak működtetésével a talajvíz szintje szabályozható, így a szennyezőanyagok telephelyen belül tarthatók.

 A monitoring kutak vízminőségét évente két alkalommal vizsgálják. A szennyező komponensek tekintetében a 2014-es eredmények alapján elmondható, hogy az FK-4 jelű kút kivételével minden kútban és minden komponens esetén teljesülnek a szigorúbb, telekhatáron kívüli határértékek is.

 A vizsgálati eredmények éves összefoglaló jelentés készül, mely megküldésre került a környezetvédelmi hatóság (korábban Felügyelőség) részére.  A kármentesítési munkálatok elvégzésének határideje 2016. november. Közvetlen hatásterületként maga a telephely azonosítható.

ZAJ ÉS REZGÉS

A tevékenység jellegéből adódóan a fióktelep zajkibocsátását az üzemépületek, az üzemépületek szellőztetését biztosító légkezelő berendezések, elszívó ventilátorok, technológiai elszívó ventilátorok, kiegészítő gépészeti berendezések, szabadban működő berendezések határozzák meg.

 A korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek, továbbá a folyamatos karbantartási munkáknak köszönhetően a telephely jelenlegi zajkibocsátása határérték alá csökkent.

 Kritikus mérőfelületként továbbra is az Erőmű utcában, az Erőmű lakótelepen és a Bécsi úton található lakóépületek azonosíthatók.

 A zajszempontú hatásterület javarésze a Richter Dorogi telephelyeként azonosítható, viszont hatása kiterjed a Bécsi út – Hegyalja utca – Úttörő utca által határolt lakóterültre, a Bartók Béla utca 1-11 házszám alatt lévő lakóépületekre, valamint az Erőmű lakótelepre és a lakóteleppel szemben, az Erőmű utcában található lakóépületekre.

ÉLŐVILÁGRA HATÁS

Az élővilág védelme szempontjából az üzem működésének környezetvédelmi hatásai és a környezetvédelmi tényezők zavaró vagy károsító hatása a jelenlegi körülmények között nem jelentősek.

 A természetes élővilág számára úgy az üzemi területen, mint annak környezetében a közvetett hatásterületen korlátozottak az élőhelyi feltételek, a telephely NATURA2000, illetve egyéb természetvédelmi területeket nem érint. Az itt folyó tevékenység az ott még meglévő élővilágot, természetvédelmi értékeket nem károsítja. A telephely léte területet vesz el a természetes élővilágtól, de Dorog és környéke iparvidék, és ez a helyfoglalás már nagyon régen fennáll.

II.) Szennyezés-megelőzésre, terhelés-csökkentésre alkalmazott intézkedések, kibocsátások ellenőrzése

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A légszennyező pontforrások üzemeltetéséről üzemnaplót vezetnek, melyben rögzítik az üzemidőt, az esetleges üzemzavarokat, s a karbantartások elvégzésének idejét és módját. A légszennyező források kibocsátását az előírásoknak megfelelően akkreditált laboratóriumi méréssel kell igazolni a pontforrások vonatkozásában. A mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak két példányban meg kell küldeni. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó LAL változásjelentést szükség szerint, a légszennyezés mértéke éves bejelentést a tárgyévet követő év március 31-ig teljesítik. Az éves jelentés számítások, illetve mérések figyelembevételével készülnek.

Mérés: levegő-tisztaság

 A levegőkörnyezetre gyakorolt hatás nyomon követése érdekében tovább üzemeltetik a 10 mérőpontos immissziós monitoring rendszert az eddigiek szerint.

 A Fióktelep kültéri levegőminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének Levegőszennyezés Vizsgálólaboratóriuma által végzett immissziós mérések alapján mutatják be.

 2014. június 5-6-án - immáron 17. alkalommal - végeztek immissziós méréseket a Dorogi Fióktelep környezetében. 2007-től a mintavételek idejét 12 óráról 24 órára növelték. Egyidőben 10 mintavételi ponton reggel 6 órától összesen 120 db kétórás levegőmintát vettek aktívszén illetve a vele sorbakötött speciális aktívszén (Anasorb 747, amelyet a metanol, etanol és IPA hatékony megkötésére fejlesztettek ki) töltetes adszorbensre.

 A mintát a humán légzési zónának megfelelően, a járdaszinttől 150 cm magasságban vették. A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy oldószerek tekintetében a Fióktelep üzemelése által okozott levegőterhelő hatás jóval (általában nagyságrendekkel) kisebb a megengedett értékeknél.

VÍZ, SZENNYVÍZ

Az önellenőrzési terv szerint évente 6 alkalommal végzik a tisztított szennyvíz, kommunális szennyvíz és a csapadékvíz kibocsátásának ellenőrzését. Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok éves átlagai alapján a vizsgált komponensek esetében határérték túllépés nem történt.

 Az egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi előírásainak teljesülését a Felügyelőség évente ellenőrizte, melyről jegyzőkönyv készült.

A 2010-es teljes körű felülvizsgálati dokumentációban a Richter Gedeon Nyrt. az alábbi célokat és azok teljesítésére irányuló intézkedéseket határozta meg a Telephely vonatkozásában.

Cél/előirányzat

Egység neve

Megvalósítandó program

Eredmény

Vízminőség-védelem
 

Csapadékvíz-szennyezés elkerülése

Csapadékcsatorna rendszer

2 db 5 000 m3-es csapadékvíz-tározó létesítése – 2011.

2011-ben megvalósult

Kommunális csatorna

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, javítása – 2011.

folyamatosan történik

Vízminőség-védelem

 

Szennyvízkezelés

A biológiai tisztítás szempontjából kritikus anyalúgok
előkezelése – 2010.

2010-ben lezárult

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladékok átadása csak a Környezetvédelmi Osztály KVO előzetes értesítése és jóváhagyása esetén végezhető. Veszélyes hulladék csak megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező személynek, illetve szervezetnek adható át. Az engedélyeket a KVO ellenőrzi.

 A Felügyelőség jóváhagyta a Richter Gedeon Nyrt. 2009-2014-ig tartó tervezési időszakra elkészített egyedi hulladékgazdálkodási tervét. A tervben a célok közül megvalósult az egyedi göngyölegmosó rendszer kiépítése és azóta folyamatos bővítése. A göngyölegmosó létesítésével a cég nagymértékben hozzájárult a hulladékok keletkezésének visszaszorításához azáltal, hogy a mosással a göngyölegek telephelyen belül újra felhasználhatókká váltak.

 Emellett az oldószer regenerálási tevékenységet is bővítették. Korábban a készülékek tisztításához alkalmazott metanolt égetéssel ártalmatlanították, most regenerálást követően a hűtőkörökben alkalmazzák. Jelenleg friss metanolt már nem alkalmaznak a hűtőrendszerekben

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvíz szennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban.

A beavatkozás során az alábbi lokalizációs LÉTESÍTMÉNYEK kialakítása történt meg:

- A kármentesítés I. ütemében 2012. december 31-ig elkészült a régi gyárterület (C terület) területén a szennyezett talajvíz összegyűjtését, illetve a terjedéssel történő további szennyezés megakadályozását szolgáló RÉSFAL. A résfal gyár felőli oldalán a szivárgó vizeket mélyszivárgó rendszerrel gyűjtik össze. A szivárgó ágakon összegyűjtött szennyezett talajvíz egy átemelő aknán keresztül előtisztító műtárgyba kerül bevezetésre, onnan pedig a telephelyi szennyvíztisztítóba jut. A meglévő monitoring kutak mellé 5 újabb monitoring kút létesült.

- A kármentesítés II. ütemében 2013. december 31-ig megvalósultak az A-jelű (T1-2) és B-jelű területen (B1-3) a talajvíz kitermelő kutak.

A talajvíz kiemelésével a talajvízszint kvázi állandó szinten tartható, így lehetőség van a talajvízzel áramló szennyezőanyagok visszatartására és eltávolítására.

ZAJ ÉS REZGÉS

A településrendezési tervben bekövetkező változások miatt a védendő területek, épületek köre, továbbá a védendő területek, épületek zajvédelmi besorolása módosult – egyes területeken a határértékek enyhültek, míg máshol szigorodtak.

 A vonatkozó jogszabályok alapján a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe új zajkibocsátási határértékek megállapítását kérte a Felügyelőségtől.

 A zajcsökkentési intézkedések a határidő lejárta előtt befejeződtek és a korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően a telephely zajkibocsátása határérték alá csökkent.  Fontos kiemelni, hogy a Fióktelep nagy figyelmet fordít az új beruházások során a zajvédelmi előírásokra, így azon beruházások esetén, melyet zajosnak ítélnek meg, akusztikai szakvéleményt készíttetnek. 

 A szakvélemények alapján, ha a tervezési követelményértékekhez képest (jellemzően 10-12 dB-lel szigorúbb érték, mint a zajkibocsátási határérték, biztosítva azt, hogy a telephely eredő zajkibocsátása érdemben ne változzon) zajcsökkentési igény jelentkezik, akkor már a tervezési fázisban betervezik a szükséges zajcsökkentést, illetve a megvalósulást követően ellenőrző méréseket végeztetnek.

A BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE, KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

A Richter Gedeon Nyrt. a súlyos ipari balesetek megelőzéséért, megakadályozásáért Védelmi Irányítási rendszert működtet.

 A Fióktelep besorolását alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre módosította, és egyben Biztonsági Jelentés benyújtására kötelezte a Társaságot.

 A 219/2011. (X. 20.) Kormány rendelet végrehajtásának elősegítésére, a veszélyes anyag balesetek következményeinek csökkentésére, a lakosság, a beavatkozók és a döntéshozók gyors tájékoztatására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága veszélyes ipari üzemek körzetében meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer (MoLaRi) létesített. A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe körül kiépített a MoLaRi rendszer 2014. nyarán beüzemelésre került.

A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Dorogi Környezetvédelmi Egyesület rendszeresen szervez a térség nagy ipari vállalataihoz lakossági üzemlátogatásokat. Ezek keretében a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepén is üzemlátogatást szerveztek, melynek tapasztalatait a www.dke.hu honlapon tették közzé. A látogatás során a résztvevők áttekintést kaptak a telephely környezetvédelmi hatásairól, a közelmúltban elvégzett fejlesztésekről, a tervezett környezetvédelmi beruházásokról, a telephelyen alkalmazott technológiák a legjobb elérhető technikáknak (BAT) való megfeleléséről. A látogatáson elhangzottakról a civil szervezet honlapján a közvélemény részletesen tájékozódhat.

összeállította: MNT

Hozzászólások   

0 #869 LeonardRix 2018-11-07 06:40
psychological addiction
xanax tablets
crystal meth addiction symptoms
xanax
drug rehab detox
generic for xanax
bureau of rehabilitation
xanax pills
xanax addiction treatment
Idézet
0 #870 AlfredAsync 2018-11-07 06:44
cure for heroin addiction
xanax
coke addiction
xanax tablets
fentanyl addiction
xanax pills
things that help with opiate withdrawal
xanax
addiction treatment services
Idézet
0 #871 Katherin 2018-11-07 21:04
Hello. I see that you don't update your blog too often. I
know that writing posts is boring and time consuming.

But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using
existing content (from article directories or other
pages from your niche)? And it does it very well.
The new posts are unique and pass the copyscape test.

Search in google and try: miftolo's tools

Here is my weblog: SherleneJuicy: https://GuyBad.wix.com
Idézet
0 #872 Mason 2018-11-10 10:03
I'm gone to inform my little brother, that he should also visit
this web site on regular basis to take updated from latest news.


my webpage live blackjack
malta: http://Www.Gapmagazine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.party%2Fhome%2Fntc33
Idézet
0 #873 Tracie 2018-11-10 11:22
Its directory submission step, but start with thinking about what
you want your site with regard to about. Following these tips will an individual to do quite.

Use Google to locate a site to undertake that.

Look at my website ... a333: https://918kiss.host/downloads
Idézet
0 #874 Rosetta 2018-11-10 12:44
You could invariably draw resources and present the
facts in your special words. My mentor once told me that, "life is your whole life of learning"
and I agree. I suggest getting a good job, to finance your business.my web site :: sky777 casino: https://918kiss.bid/downloads/214-download-sky777-for-android-and-ios
Idézet
0 #875 Danilo 2018-11-10 13:03
There some personalised gift tips to choose from. Is that it something which your partner does
not possess? Attractive mugs with photos can be provided as online casino visa gift card: http://Internationaltradefinancing.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.ezyget.com%2Findex.html items.
Idézet
0 #876 Jacelyn 2018-11-10 13:58
Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out
a lot. I hope to give something back and help others like you
helped me.

Also visit my blog :: scr 888: https://www.youtube.com/watch?v=qNleb_GxAyU
Idézet
0 #877 Emmanuel 2018-11-10 15:20
Sloyland online casino ofters one for this best
tech support systems I've found uup to date. With such a cut of cards the gain of 10 USD is not wonder.
You will nott need to place additional bets to attack.Stoop by my homepage ... easybet88 casino malaysia: http://jihuun.iptime.org:400/download/index.php?mid=manual_eng&document_srl=1889706
Idézet
0 #878 Roxanna 2018-11-10 19:05
But learning to understand the unknown is the envelope by which all manifestation and creation pushes.
Possibly you started taking your partner for the usage of?
After all, many individuals need to be sold on good healthcare.


Here is my website :: ocean king
win: https://balakay.com/mvoceankingii681215
Idézet
0 #879 Constance 2018-11-10 22:14
To lift content from another source and claim it once your creation generally known as plagiarism.

Avoid Redundancy - Stick to the concept of brevity while writing for the web.
Do you have to venture to your son's baseball fixture?


My site ... online casino nevada: http://gossipgirl.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sodenbowl.com%2Fsb%2Fmember.php%3Fu%3D1439-GradyJuergens3
Idézet
0 #880 Catharine 2018-11-10 22:19
If some one needs to be updated with most up-to-date technologies
then he must be visit this web site and be up to date all the time.


my web site ... joker123 apk download: https://918.network/downloads/81-joker123
Idézet
0 #881 Ernest 2018-11-11 00:02
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
Maybe you could space it out better?

My web page :: lucky palace game online: http://dokkeninc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.party%2Fdownloads%2F5136-download-lpe88
Idézet
0 #882 Madelaine 2018-11-11 01:04
Keep in mind that popular blog owners are small company people first.
That will reach the purpose of making money
quickly. Everyone after that first submission is automatically disqualified.


Also visit my website - ace333 download: http://www.ezyget.com/index.html
Idézet
0 #883 Tatiana 2018-11-11 01:15
Hello! I could have sworn I've visited this web site before but after going through a few of
the posts I realized it's new to me. Anyhow,
I'm definitely delighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back frequently!


My site - rollex11 download: https://918.network/downloads/90-rollex11
Idézet
0 #884 BobbyTup 2018-11-11 06:04
no download casino for us players
best match bonuses for online casino casino online online casino mac compatible australia
no download casino mac
play keno online money
online casino for us players paypal play roulette for money
top 10 online casino nederland
Idézet
0 #885 Antonietta 2018-11-11 14:13
Finally, as outcome of her persistence, he did.

Do not give too many details about you since back links them
out are complete strangers. Building a good self esteem is needed you attain a successful life.


Feel free to surf to my weblog :: low libido: https://www.shopkami.com/product/candy-b
Idézet
0 #886 Jana 2018-11-11 17:35
If your recipients Can be a girl, they usually are given basket full of chocolates and
red rose bushes. You don't have to limit your use
of display secteur. Is actually your belief about the markets normally?


Also visit my page dedicated slot mobile under
10000: http://Www.Ihateqt.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.Ezyget.com%2Findex.html
Idézet
0 #887 Bertie 2018-11-11 18:43
An interesting discussion is definitely worth comment.
There's no doubt that that you ought to publish more
on this subject matter, it may not be a taboo matter but typically people do not talk about such issues.
To the next! Kind regards!!

Look into my blog post; 918kiss: http://www.seniorbustours.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kasino.vin%2Fhome%2Flive-22
Idézet
0 #888 Maik 2018-11-11 19:22
You are an SEO wiz, however your material is keyword-rich.

The crafts provided by you could be sold on the websites additionally will cover these materials.
Let your visitor know where he/she is started.


my web page - m-key
slot: http://www.aplus4claims.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Flive-casino-games%2F2482-lpe88-lucky-palace-casino
Idézet
0 #889 Christi 2018-11-11 22:42
Wonderful site. Lots of useful info here. I am sending it to
a few friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!


My web-site - SCR 888: https://www.bookunion.us/delete-company?nid=24186&element=http://kasino.vin/home/star-996
Idézet
0 #890 Julio 2018-11-11 23:36
The information I have passed you should be seriously assessed.
The bad news undeniable fact that there are not any guarantees.
Is actually what the casino wants you to be able to.


Have a look at my weblog ... slot machine brewdog: http://www.masterbymail.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kingsandqueensonline.com%2F918kiss-most-popular-online-slot-game
Idézet
0 #891 Dotty 2018-11-12 05:26
Should you want funds to come your way, you better work harder and
produce more material. 2) Funnel The Traffic: With every article you create you ought to to link back in your own blog.Look at my homepage; 3win8
slot: https://918kiss.bid/games/3win81
Idézet
0 #892 Lakesha 2018-11-12 05:46
Below are 3 easy to use tips to help you get more traffic through
Internet article writing. Press releases, manual back links, blogging - how can you undertake it all?
This provides the site with increased traffic.Feel free to surf to my web-site: slot
mobile nigeria website: http://93.115.114.218/node/262/track
Idézet
0 #893 Leonardo 2018-11-12 06:16
All of the summer, I'm going to be at two sci-fi/fantasy conferences,
ApolloCon in Houston and ArmadilloCon in Austin. My oldest sister
came in laughing challenging that dreadful barely contain herself.


Here is my site: mega casino bonus codes 2018: http://www.guiaturisticaargentina.com/redirect.asp?link=http://Kasino.games/downloads/312-download-mega888
Idézet
0 #894 Kathlene 2018-11-12 06:17
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I
was wondering your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade solutions with others, be sure to shoot me
an e-mail if interested.

Also visit my web site :: lpe88 apk: https://918kiss.party/downloads/5136-download-lpe88
Idézet
0 #895 Nikole 2018-11-12 06:31
For any in network marketing, it is able to Tom "Big Al"
Schreiter". That means keyword rich and relevant titles, summaries, descriptions, links and data. Remember fondly the reader wants good content.

My web page; lucky palace casino: http://918.credit/casino-games/lpe88
Idézet
0 #896 Hayden 2018-11-12 09:17
It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.

Perhaps you can write next articles referring to this
article. I want to read even more things about it!


Also visit my web page; ocean king explorer yachts: http://drsuhaspatil.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=germanclub.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%2Fcasino-games%2F66-joker123
Idézet
0 #897 Steven 2018-11-12 09:36
As I mentioned, the PAS system is a three step process.
This involves writing short articles amongst the product or service that you
are trying to sell. Now you're all to be able to make money, right?


Take a look at my website :: newtown ntc33: https://918kiss.bid/games/ntc33
Idézet
0 #898 Eli 2018-11-12 09:44
Avoid taking clothing without proper identity even though they provide
cheap estimates. But Any also knows that Stephen is
really loving husband and he or she has full confidence in him.


Here is my weblog ... wayne newton albums: http://Oldjamessupply.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fdownloads%2F82-download-ntc33
Idézet
0 #899 Collette 2018-11-12 10:38
Hello, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little comment
to support you.

Feel free to surf to my blog ... online poker kentucky: http://www.bayshoredevelopment.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kungaqosekab.mihanblog.com%2Fpost%2Fcomment%2Fnew%2F105%2Ffromtype%2Fpostone%2Ffid%2F15387713015bb7c965419d0%2Fatrty%2F1538771301%2Favrvy%2F0%2Fkey%2F2026c29eaa9697f104dc3190395fbd77%2F
Idézet
0 #900 Zane 2018-11-12 12:28
If you're a proper figure e-commerce out, refer to.
Billions ladies get on search engines every day.
Keep an eye on your feedback from customers.


Also visit my web blog; ace333 apk: https://918kiss.bid/downloads/222-download-ace333-apk-to-phone-for-android-and-ios
Idézet
0 #901 Julie 2018-11-12 13:37
You've made some decent points there. I checked on the internet
for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.


Feel free to visit my weblog ... live casino instagram: http://www.pcmagtest.us/phptest.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2F918kiss.party%2Fhome%2Face333%3Eace+333%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #902 BobbyTup 2018-11-12 15:10
casino neteller offering
casino real money app legitimate online slots for money keno online game
casino machine online online
live blackjack casino online
real online slot gambling casino roulette online
play roulette online for real money malaysia
Idézet
0 #903 Fred 2018-11-12 15:51
That's all the time you should try to develop a competent reputation on LinkedIn. But for now, you're coming lets start on stuff that's bizarre.
You tend to make connections that most people would
not recognize.

Look at my weblog: lpe88 download android: https://kasino.games/downloads/311-download-lpe88
Idézet
0 #904 Morgan 2018-11-12 20:09
There's definately a great deal to know about
this issue. I like all of the points you've made.

Feel free to surf to my web site :: ace333 apk download: https://918kiss.party/home/ace333
Idézet
0 #905 Valeria 2018-11-12 21:20
Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great
author.I will be sure to bookmark your blog
and will come back sometime soon. I want to encourage you
continue your great work, have a nice evening!

my webpage: ace333 download: https://kasino.vin/downloads/75-download-ace333
Idézet
0 #906 Bernie 2018-11-12 22:28
Publishers notice when an author writes for highly publicized and popular site.

Backlinks are links pointing back on your website using their company sites.

Submit your a website to these SEO Friendly Sources.my weblog - 918kiss ultra big win: http://echain.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jom.fun/
Idézet
0 #907 Marla 2018-11-13 00:15
Have you locate these ads on the internet before?
Well, consumption is that, getting a one-way link is very difficult.

I will give you 6 tips to get you pointed in the right direction.

Here is my web-site; m s slotted angle racks: http://tkphotography.bottompics.s14.deinprovider.de/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.anonymz.com%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%252Findex.html%3Epast+progressive+exercises+games%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #908 Eloy 2018-11-13 00:18
Would certainly think solicit links to your internet site and then,
in return, hyperlink to somebody else. A cheaply hosted site cannot hold enough data to build your website far better.


Feel free to visit my web site: play8oy casino: https://918kiss.bid/games/playboy
Idézet
0 #909 Michaelwhimi 2018-11-13 02:53
drug counseling
alprazolam 0 5 mg
mdma addiction symptoms
generic for xanax
cocaine addiction stories
generic for xanax
cocaine symptoms of use
alprazolam 0 5 mg
common effects of cocaine include
Idézet
0 #910 ShaunAdvix 2018-11-13 02:54
symptoms of someone using cocaine
xanax pills
drug addiction services
xanax
what helps with pain pill withdrawals
xanax tablets
what does a heroin addict look like
xanax pills
rehab at the hard rock
Idézet
0 #911 Leroyrag 2018-11-13 02:54
drug rehab cost
xanax tablets
liquid acid drug effects
generic for xanax
drug rehab help
xanax pills
meth abuse side effects
xanax pills
stages of hydrocodone withdrawal
Idézet
0 #912 GremTup 2018-11-13 12:08
download casino aparate
online blackjack for money on ipad usa online slots real money bonus casino online play
crown casino online roulette
casino games list in singapore
find online casino pay to play slots online
best online casino in uk
Idézet
0 #913 Anthony 2018-11-13 21:19
Not having tell your searcher on what your page is dependant on. The key is to make your lenses connected to other individuals.
Her Garage Sale Sign Poem is a great illustration of her humorous writing.


my homepage ... live roulette no deposit required: https://Www.Liga-Tipp24.de/redirect.php?redirect=http://www.casino-light.com/why-online-casino-games-malaysia-are-the-best-option-for-passing-time/
Idézet
0 #914 Malinda 2018-11-13 21:53
Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my
comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow,
just wanted to say excellent blog!

Also visit my web blog :: live 22805: http://www.Yprailbike.com/bbs/view.php?id=%27%3E%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fchatsbiz.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%2Fcasino-games%2F78-live22
Idézet
0 #915 DavidBax 2018-11-14 04:27
100mg viagra teilen
viagra without a doctor prescription usa
generic viagra available united states
real viagra without a doctor prescription
viagra online pharmacy australia
Idézet
0 #916 StevenImaxy 2018-11-14 04:30
order viagra and cialis online
viagra without a doctor prescription
generic cialis levitra viagra
viagra without a doctor prescription
hard sell the evolution of a viagra salesman von jamie reidy
Idézet
0 #917 WilliamHaupe 2018-11-14 04:34
viagra portugal online
viagra without a doctor prescription
buy viagra online from usa
viagra without a doctor prescription walmart
viagra canada online order
Idézet
0 #918 Kristopher 2018-11-14 04:56
Hello everybody, here every one is sharing these kinds of experience, thus it's
nice to read this web site, and I used to visit
this blog everyday.

Check out my blog post ... live22 casino: https://918.network/downloads/85-download-live22
Idézet
0 #919 Alyce 2018-11-15 07:38
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!

However, how can we communicate?

Check out my weblog ... ace gangster 333: http://investmentdiscipline.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fdownloads%2F89-ace333
Idézet
0 #920 Elisa 2018-11-15 20:31
This is sending hyperlinks from other similar web sites to internet pages.
The neat thing of this book is that that strategies actually strive.
Then they hire copy writers and request it produced by
him.

my site ... m/v ocean kingdom: http://hayasoft.com/pikumin/cgi-bin/apeboard_plus.cgi?id=1&get=1&&post=0390&ar=490&con=000563
Idézet
0 #921 Adrianne 2018-11-17 01:56
Simply desire to say your article is as amazing. The clarity for your put up is just excellent
and i can think you're an expert on this subject. Fine
along with your permission let me to grasp your feed to keep
up to date with impending post. Thank you a million and please continue the gratifying work.


My weblog ... mega casino slots: http://news.ezyget.com/881-mega888/profile
Idézet
0 #922 Fallon 2018-11-17 04:55
Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing issues with your RSS.
I don't know the reason why I cannot subscribe to it.
Is there anyone else getting similar RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond?
Thanx!!

My web-site :: joker123 apk download: https://kasino.vin/home/joker-123/56-joker123
Idézet

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Ön itt van: Címlap ÜZEMEK Richter RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig