RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 

Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) megújítása 2015-ben volt soron a Richterben. A DKE megkapta a gyártól azokat a dokumentumokat, amelyeket az üzem beküldött a környezetvédelmi hatóságnak (ami azért elég kövér piros pontot érdemel). Ezek között volt egy 14 oldalas összefoglaló, ami áttekintést ad a Fióktelep jellemző környezethasználati tevékenységeiről, az azzal kapcsolatos feladatokról és megoldásokról. Ezt az anyagot kivonatoltuk tovább, mert így kaptunk egy elfogadható terjedelmű irományt, amelyben viszonylag röviden, érthetően egyben átláthatjuk a gyár és annak környezetterhelése kapcsolatát. Aki esetleg átrágta magát a másik, vizes cikkünkön, tudja, ez nem egyszerű feladat. KÉPALBUM A CIKKHEZ A FACEBOOKON: http://bit.ly/richter-kiscikk  (Egy sokkal részletesebb cikket itt találsz: http://bit.ly/ul-richter-nagycikk-150727)

A Fióktelep Dorog ÉNy-i részén, iparterületen helyezkedik el. A konkrét gyógyszeripari gyártási tevékenység a 1723 hrsz-ú 674 154 m2-es területen történik. Az Esztergomi út túloldalán lévő 1518/2 hrsz-ú, 5470 m2-es területen csak irodai és kiszolgáló tevékenység történik, melyek a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódnak.

Tevékenység: hatóanyag-gyártás, oldószer-regenerálás

A telephely fő tevékenységei a gyógyszer hatóanyag és intermedierek gyártása és az oldószer-regenerálás. Figyelembe véve a telephely kedvező adottságait (pl. korszerű szennyvíztisztító telep, fejlesztésre alkalmas terület) a FEJLESZTÉS IRÁNYA a Richter Gedeon Nyrt-ben a hatóanyag gyártás fokozatos Dorogra telepítése.

TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

A gyógyszer-hatóanyagok és intermedierek előállítása a 2010-2014. időszakban az alábbi üzemekben történt: Szintetikus I. üzem | Szintetikus III. üzem | Szteroid üzem | Szteroid II. üzem

Egyéb létesítmények: TFL (régen TEKÜ) III. kísérleti üzem | Laboratóriumok | Energiaosztály | Műszaki osztály | Környezetvédelmi üzem (Szennyvízkezelés) | Raktárüzemeltetési osztály

Az egységes környezethasználati és egyben működési engedélyben (H-11563-10/2005.) előírt, a legjobb elérhető technikának (BAT) való teljes megfelelést szolgáló levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket a Richter Gedeon Nyrt. 2010-re végrehajtotta, tehát tevékenysége megfelel a BAT előírásoknak.

A korábbi (7216-15/2010.) engedély vízminőség-védelmi szempontból írt elő intézkedéseket.

1. táblázat

Előírt intézkedés

Határidő

Értékelés

Fióktelep összes csapadékvizének a környezetszennyezés lehetőségét teljes mértékben kizáró biztonságos elhelyezésére csapadékvíz tároló kiépítése, és a csapadékrendszerbe való illesztése

2011- 12-31

A kialakított csapadékvíz tárolók 5000 m3 hasznos térfogattal, kétrekeszes kialakítással, túlfolyószerűen sorba kötött medencék. A csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedély iktatószám: 2775-3/2013.

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, a szükséges javítások elvégzése

2011- 12-31

A hálózat ütemezett felújítása folyamatosan történik

A központi szennyvíztisztítóból kibocsátott tisztított víz minősége megfelel a „Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról – tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Vegyipari szennyvíztisztítás és hulladékgáz kezelés” című BREF-ben meghatározott, elérhető végső tisztított szennyvízjellemzőknek.

2. táblázat

Jellemző

Eltávolítás (%)

BREF

Eltávolítás (%)

Telephely

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

BREF

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

Telephely

KOI

76-96

97,1 (átlag)

30-250

80 (átlag)

összes szerves N

-

-

5-25

6,21 (átlag)

összes P

-

-

0,5-1,5

0,29 (átlag)

Az elérhető legjobb technika szerinti értékelés eredménye alapján, a telephelyen alkalmazott technológia megfelel a biológiai szennyvízkezelésben elérhető legjobb technikának.

I.) A KÖRNYEZETI HATÁSOK BEMUTATÁSA

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A gyógyszeriparban a levegőterhelést döntő mértékben az oldószerként alkalmazott szerves vegyületek diffúz kibocsátása határozza meg. A diffúz forrás a telephely egészén folytatott tevékenység összes kibocsátása. A telephely oldószer-felhasználása meghaladja az 50 t/év-t és készterméket is előállítanak, ezért az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásnak korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozik.

Ez alapján maga a TELEPHELY 1 DB LÉGSZENNYEZŐ VOC DIFFÚZ FORRÁS. Helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősülnek a leválasztó berendezések pontforrásai, így a telephelyen 3 db helyhez kötött légszennyező pontforrás van.

A levegőtisztaság-védelmi előírások teljesülése érdekében a diffúz kibocsátásokat oldószer mérleggel, a pontforrások kibocsátásait akkreditált laboratóriummal történő mérés elvégeztetésével ellenőrzik.

 A Fióktelepen a légszennyező anyagok kibocsátását (emisszió), és azok levegőminőségre gyakorolt hatását (immisszió) évente egyszer szakértő bevonásával vizsgálják.

 Az immissziós vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az összes mintavételi pont átlagos koncentrációja legalább egy nagyságrenddel alacsonyabb az egészségügyi határértékeknél, melyből jól látható hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból a hatásterület nem terjed túl a telekhatáron.

VÍZ, SZENNYVÍZ

A rendelkezésre álló ivóvízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban (2010-2014) átlagosan: ~ 22 %. Az ipari vízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban átlagosan: ~ 174 %. Tartalék kútként szolgál a telephely saját vízbázisa a K-11 számú kút.

A kommunális, és a tisztított ipari szennyvízkibocsátás ellenőrzését önellenőrzési terv szerint végzik. A telephely elválasztott rendszerű csapadékcsatorna hálózattal rendelkezik. A vizsgált időszakban a telephelyről elvezetésre kerülő kommunális szennyvíz és tisztított ipari szennyvíz mennyisége jelentősen csökkent a korábbi időszakhoz képest, így csökkent a városi csatornahálózat és a felszíni víz terhelése is.

Vízkibocsátások hatása az élővizekre

Figyelembe véve a kibocsátott anyag mennyiségeket, valamint a Duna vízhozamát kijelenthető, hogy a Fióktelepnek nincs kimutatható hatása a Duna vízminőségére.

 A kibocsátási határértékeknek megfelelő CSAPADÉKVÍZ szakaszosan a Kenyérmezei patakba kerül bevezetésre. Alkalmanként kb. 3-4 E m3 tisztított csapadékvíz kerül bevezetésre, ami ~0,1 m3/s vízhozamot jelent. A kibocsátások időszakában a patak vízhozamában érzékelhető növekedés tapasztalható, ami semmilyen gondot nem okoz (max, vízhozam : ~4 m3/s). Közvetlen hatásterületként maga a telephely, illetve csapadékvíz esetében a Kenyérmezei patak befogadó pontjának környezete azonosítható.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Dorogi Fióktelepen KÉT VESZÉLYES HULLADÉKOT EREDMÉNYEZŐ TECHNOLÓGIA üzemel: 1.) Gyógyszerhatóanyag és intermedier gyártása, 2.) Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 A telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik, a hulladékokat kizárólag érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. 1 éven túli tárolás a telephelyen nem történik.

 A vizsgált időszakban több a hulladékgazdálkodási tervben kijelölt hulladékkeletkezés csökkentési és hulladékhasznosítási célok elérését, megvalósítását szolgáló intézkedést végrehajtottak, illetve ezek bevezetése folyamatosan történik. Közvetlen hatásterületként maga a telephely, mint hulladék képződésének és gyűjtésének, kiszállításig történő tárolási helye azonosítható.

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvízszennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban. A Telephelyen vízjogi engedély alapján kiépültek a kármentesítési monitoring elemei.

A 2013-ban kiépített termelőkutak működtetésével a talajvíz szintje szabályozható, így a szennyezőanyagok telephelyen belül tarthatók.

 A monitoring kutak vízminőségét évente két alkalommal vizsgálják. A szennyező komponensek tekintetében a 2014-es eredmények alapján elmondható, hogy az FK-4 jelű kút kivételével minden kútban és minden komponens esetén teljesülnek a szigorúbb, telekhatáron kívüli határértékek is.

 A vizsgálati eredmények éves összefoglaló jelentés készül, mely megküldésre került a környezetvédelmi hatóság (korábban Felügyelőség) részére.  A kármentesítési munkálatok elvégzésének határideje 2016. november. Közvetlen hatásterületként maga a telephely azonosítható.

ZAJ ÉS REZGÉS

A tevékenység jellegéből adódóan a fióktelep zajkibocsátását az üzemépületek, az üzemépületek szellőztetését biztosító légkezelő berendezések, elszívó ventilátorok, technológiai elszívó ventilátorok, kiegészítő gépészeti berendezések, szabadban működő berendezések határozzák meg.

 A korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek, továbbá a folyamatos karbantartási munkáknak köszönhetően a telephely jelenlegi zajkibocsátása határérték alá csökkent.

 Kritikus mérőfelületként továbbra is az Erőmű utcában, az Erőmű lakótelepen és a Bécsi úton található lakóépületek azonosíthatók.

 A zajszempontú hatásterület javarésze a Richter Dorogi telephelyeként azonosítható, viszont hatása kiterjed a Bécsi út – Hegyalja utca – Úttörő utca által határolt lakóterültre, a Bartók Béla utca 1-11 házszám alatt lévő lakóépületekre, valamint az Erőmű lakótelepre és a lakóteleppel szemben, az Erőmű utcában található lakóépületekre.

ÉLŐVILÁGRA HATÁS

Az élővilág védelme szempontjából az üzem működésének környezetvédelmi hatásai és a környezetvédelmi tényezők zavaró vagy károsító hatása a jelenlegi körülmények között nem jelentősek.

 A természetes élővilág számára úgy az üzemi területen, mint annak környezetében a közvetett hatásterületen korlátozottak az élőhelyi feltételek, a telephely NATURA2000, illetve egyéb természetvédelmi területeket nem érint. Az itt folyó tevékenység az ott még meglévő élővilágot, természetvédelmi értékeket nem károsítja. A telephely léte területet vesz el a természetes élővilágtól, de Dorog és környéke iparvidék, és ez a helyfoglalás már nagyon régen fennáll.

II.) Szennyezés-megelőzésre, terhelés-csökkentésre alkalmazott intézkedések, kibocsátások ellenőrzése

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A légszennyező pontforrások üzemeltetéséről üzemnaplót vezetnek, melyben rögzítik az üzemidőt, az esetleges üzemzavarokat, s a karbantartások elvégzésének idejét és módját. A légszennyező források kibocsátását az előírásoknak megfelelően akkreditált laboratóriumi méréssel kell igazolni a pontforrások vonatkozásában. A mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak két példányban meg kell küldeni. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó LAL változásjelentést szükség szerint, a légszennyezés mértéke éves bejelentést a tárgyévet követő év március 31-ig teljesítik. Az éves jelentés számítások, illetve mérések figyelembevételével készülnek.

Mérés: levegő-tisztaság

 A levegőkörnyezetre gyakorolt hatás nyomon követése érdekében tovább üzemeltetik a 10 mérőpontos immissziós monitoring rendszert az eddigiek szerint.

 A Fióktelep kültéri levegőminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének Levegőszennyezés Vizsgálólaboratóriuma által végzett immissziós mérések alapján mutatják be.

 2014. június 5-6-án - immáron 17. alkalommal - végeztek immissziós méréseket a Dorogi Fióktelep környezetében. 2007-től a mintavételek idejét 12 óráról 24 órára növelték. Egyidőben 10 mintavételi ponton reggel 6 órától összesen 120 db kétórás levegőmintát vettek aktívszén illetve a vele sorbakötött speciális aktívszén (Anasorb 747, amelyet a metanol, etanol és IPA hatékony megkötésére fejlesztettek ki) töltetes adszorbensre.

 A mintát a humán légzési zónának megfelelően, a járdaszinttől 150 cm magasságban vették. A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy oldószerek tekintetében a Fióktelep üzemelése által okozott levegőterhelő hatás jóval (általában nagyságrendekkel) kisebb a megengedett értékeknél.

VÍZ, SZENNYVÍZ

Az önellenőrzési terv szerint évente 6 alkalommal végzik a tisztított szennyvíz, kommunális szennyvíz és a csapadékvíz kibocsátásának ellenőrzését. Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok éves átlagai alapján a vizsgált komponensek esetében határérték túllépés nem történt.

 Az egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi előírásainak teljesülését a Felügyelőség évente ellenőrizte, melyről jegyzőkönyv készült.

A 2010-es teljes körű felülvizsgálati dokumentációban a Richter Gedeon Nyrt. az alábbi célokat és azok teljesítésére irányuló intézkedéseket határozta meg a Telephely vonatkozásában.

Cél/előirányzat

Egység neve

Megvalósítandó program

Eredmény

Vízminőség-védelem
 

Csapadékvíz-szennyezés elkerülése

Csapadékcsatorna rendszer

2 db 5 000 m3-es csapadékvíz-tározó létesítése – 2011.

2011-ben megvalósult

Kommunális csatorna

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, javítása – 2011.

folyamatosan történik

Vízminőség-védelem

 

Szennyvízkezelés

A biológiai tisztítás szempontjából kritikus anyalúgok
előkezelése – 2010.

2010-ben lezárult

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladékok átadása csak a Környezetvédelmi Osztály KVO előzetes értesítése és jóváhagyása esetén végezhető. Veszélyes hulladék csak megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező személynek, illetve szervezetnek adható át. Az engedélyeket a KVO ellenőrzi.

 A Felügyelőség jóváhagyta a Richter Gedeon Nyrt. 2009-2014-ig tartó tervezési időszakra elkészített egyedi hulladékgazdálkodási tervét. A tervben a célok közül megvalósult az egyedi göngyölegmosó rendszer kiépítése és azóta folyamatos bővítése. A göngyölegmosó létesítésével a cég nagymértékben hozzájárult a hulladékok keletkezésének visszaszorításához azáltal, hogy a mosással a göngyölegek telephelyen belül újra felhasználhatókká váltak.

 Emellett az oldószer regenerálási tevékenységet is bővítették. Korábban a készülékek tisztításához alkalmazott metanolt égetéssel ártalmatlanították, most regenerálást követően a hűtőkörökben alkalmazzák. Jelenleg friss metanolt már nem alkalmaznak a hűtőrendszerekben

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvíz szennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban.

A beavatkozás során az alábbi lokalizációs LÉTESÍTMÉNYEK kialakítása történt meg:

- A kármentesítés I. ütemében 2012. december 31-ig elkészült a régi gyárterület (C terület) területén a szennyezett talajvíz összegyűjtését, illetve a terjedéssel történő további szennyezés megakadályozását szolgáló RÉSFAL. A résfal gyár felőli oldalán a szivárgó vizeket mélyszivárgó rendszerrel gyűjtik össze. A szivárgó ágakon összegyűjtött szennyezett talajvíz egy átemelő aknán keresztül előtisztító műtárgyba kerül bevezetésre, onnan pedig a telephelyi szennyvíztisztítóba jut. A meglévő monitoring kutak mellé 5 újabb monitoring kút létesült.

- A kármentesítés II. ütemében 2013. december 31-ig megvalósultak az A-jelű (T1-2) és B-jelű területen (B1-3) a talajvíz kitermelő kutak.

A talajvíz kiemelésével a talajvízszint kvázi állandó szinten tartható, így lehetőség van a talajvízzel áramló szennyezőanyagok visszatartására és eltávolítására.

ZAJ ÉS REZGÉS

A településrendezési tervben bekövetkező változások miatt a védendő területek, épületek köre, továbbá a védendő területek, épületek zajvédelmi besorolása módosult – egyes területeken a határértékek enyhültek, míg máshol szigorodtak.

 A vonatkozó jogszabályok alapján a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe új zajkibocsátási határértékek megállapítását kérte a Felügyelőségtől.

 A zajcsökkentési intézkedések a határidő lejárta előtt befejeződtek és a korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően a telephely zajkibocsátása határérték alá csökkent.  Fontos kiemelni, hogy a Fióktelep nagy figyelmet fordít az új beruházások során a zajvédelmi előírásokra, így azon beruházások esetén, melyet zajosnak ítélnek meg, akusztikai szakvéleményt készíttetnek. 

 A szakvélemények alapján, ha a tervezési követelményértékekhez képest (jellemzően 10-12 dB-lel szigorúbb érték, mint a zajkibocsátási határérték, biztosítva azt, hogy a telephely eredő zajkibocsátása érdemben ne változzon) zajcsökkentési igény jelentkezik, akkor már a tervezési fázisban betervezik a szükséges zajcsökkentést, illetve a megvalósulást követően ellenőrző méréseket végeztetnek.

A BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE, KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

A Richter Gedeon Nyrt. a súlyos ipari balesetek megelőzéséért, megakadályozásáért Védelmi Irányítási rendszert működtet.

 A Fióktelep besorolását alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre módosította, és egyben Biztonsági Jelentés benyújtására kötelezte a Társaságot.

 A 219/2011. (X. 20.) Kormány rendelet végrehajtásának elősegítésére, a veszélyes anyag balesetek következményeinek csökkentésére, a lakosság, a beavatkozók és a döntéshozók gyors tájékoztatására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága veszélyes ipari üzemek körzetében meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer (MoLaRi) létesített. A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe körül kiépített a MoLaRi rendszer 2014. nyarán beüzemelésre került.

A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Dorogi Környezetvédelmi Egyesület rendszeresen szervez a térség nagy ipari vállalataihoz lakossági üzemlátogatásokat. Ezek keretében a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepén is üzemlátogatást szerveztek, melynek tapasztalatait a www.dke.hu honlapon tették közzé. A látogatás során a résztvevők áttekintést kaptak a telephely környezetvédelmi hatásairól, a közelmúltban elvégzett fejlesztésekről, a tervezett környezetvédelmi beruházásokról, a telephelyen alkalmazott technológiák a legjobb elérhető technikáknak (BAT) való megfeleléséről. A látogatáson elhangzottakról a civil szervezet honlapján a közvélemény részletesen tájékozódhat.

összeállította: MNT

Hozzászólások   

0 #1023 Sol 2018-11-29 07:06
But what in case you are just starting out?

This will be a good page aid a lock of hair on. Good content and maybe a user friendly
interface are primary for a SEO function with.

My web site ... live blackjack watch: http://www.Bjsangna.com/home.php?mod=space&uid=60144&do=profile&from=space
Idézet
0 #1024 Tayla 2018-11-29 08:20
A product to sell is what internet marketing is top tips on. You can make use of those links for any reciprocal linking
service. Learn what works, and copy the product.

Feel free to visit my web-site ace 333: https://918kiss.bid/games/ace333
Idézet
0 #1025 Darren 2018-11-29 10:57
Every weekend i used to go to see this web site, because i wish for
enjoyment, since this this web page conations actually fastidious funny
data too.

Also visit my web-site :: 918Kiss Download: http://www.lancetteagency.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2F
Idézet
0 #1026 Ebony 2018-11-29 12:13
There is definately a great deal to find out about this topic.
I really like all of the points you have made.

Also visit my web-site - ocean king
apartments north miami: http://following-baby.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fdownloads%2F81-joker123
Idézet
0 #1027 Margot 2018-11-29 21:18
Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding something completely, except this paragraph offers fastidious understanding even.

Here is my page ... download casino
freestyle by omar sterling: http://www.diamondmall.com.br/redirecionamento?dominio=1&url=http%3A%2F%2FWww.Laminateprofiles.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%2Fcasino-games%2F78-live22
Idézet
0 #1028 Jed 2018-11-30 01:30
I was curious if you ever thought of changing the layout of your website?
Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got an awful lot
of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out
better?

My web-site; 3win8 slot: https://kasino.vin/home/3win81/54-3win8-mobile-slot
Idézet
0 #1029 Domenic 2018-11-30 04:10
Proofreading Services - Businesses will gladly pay for you
to proofread each of their documents. You may consider
establishing a blog or a network of blogs. Keep your content
regularly short and in addition the issue.

Feel free to visit my web-site; do all m.2 slots support nvme: http://www.Cpapro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.bid%2Fgames%2Flpe888
Idézet
0 #1030 Thao 2018-11-30 15:26
viagra generic: http://www.ethphoto.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Iamthebest.us
Idézet
0 #1031 Cyrus 2018-11-30 16:51
Starting a site or blog and aiming to figure techniques for getting your site to rank can become quite a hobby.
You'll want to follow their rules and guidelines, because it's hosted by another person.

my homepage how is maryland live casino: http://neitwireless.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dairyprotect.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.bid%2Fdownloads%2F222-download-ace333-apk-to-phone-for-android-and-ios
Idézet
0 #1032 Felipa 2018-11-30 19:48
When my sweep was completed, Uncovered 9 of my articles being used by someone
altogether different. Exciting workout kind of targeted traffic can come from major search engines.

All search engine results are completely democratic.

Feel free to visit my web site - sky777 download: https://918kiss.party/home/sky77/5176-sky777
Idézet
0 #1033 Adeline 2018-11-30 21:02
Place the order very carefully, put my way through writing.
It's a good exercise so a great approach to your some time.
It extremely important to keep up with the customer's trust when you create
a display.

My web blog - joker123 download: https://918kiss.party/downloads/5143-download-joker123-for-android-and-ios
Idézet
0 #1034 Christoper 2018-11-30 21:58
He will ensure that within couple of days, the money will pour into personalized account.
There is no better for you to grow your online business than through Internet article writing.


Here is my web page; jumers casino
slot games: http://i2inetworks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=preview.codepad.co%2Fredirect%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fdownloads
Idézet
0 #1035 Venetta 2018-12-01 00:54
The actual cause of this basic. These programs help direct traffic to your site due to information.
Slowly I mentally told my back, my face, my eyes, my legs to unwind as I focused smaller breathing.


My weblog: play8oy download app: http://www.srilankaexpedition.com/choosing-your-best-casino-game-slot/
Idézet
0 #1036 Sherry 2018-12-01 01:04
I like what you guys tend to be up too. Such clever work and exposure!
Keep up the very good works guys I've included you
guys to my own blogroll.

My weblog; shop design online: http://odokon.org/w3a/redirect.php?redirect=http://Cipara.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ysudythybeda.mihanblog.com%2Fpost%2F21
Idézet
0 #1037 Jill 2018-12-01 01:53
You can quickly update home you have lived in for years or make your new home the place you
want to be. Simple things like paint, window dressing and lighting get the aesthetics of your
house to the next level.

Visit my blog: interior
design wangsa maju: https://www.Youtube.com/watch?v=K3XAN6FzGT0
Idézet
0 #1038 May 2018-12-01 02:17
Hybrid cars be smart while playing online casino games.

Playing Darts online has become funniest online mega casino
bonus ohne einzahlung: http://okura.x0.com/bbs/kbbs/kboard.cgi?mode=res_html&owner=proscar&url=918.cafe%2Fhome%2Fmega888%2F50-mega888&count=1&ie=1 games to engage in. It is just a way to incur
money with the aid of the gambling.
Idézet
0 #1039 Gail 2018-12-01 02:31
Always make luring joker123 demo game with no charge.
Best of all, whenever you're for you to transition to real money games, the casino perhaps there
is to accommodate you.

my website - live lotto
draw 22 july 2017: http://Nanosmartwater.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.cafe%2Fdownloads%2F1803-download-live22
Idézet
0 #1040 Lionel 2018-12-01 04:13
Various other your wooing effective you need proper
dating relationship coaching. That they were, he'd
be liberated to be as well as honest with both mothers and dads.
This is for rather a lot of problems.

My web site :: play8oy android download: https://918kiss.party/home/playboy-casino/5179-play8oy
Idézet
0 #1041 Desmond 2018-12-01 04:53
Once you could have submitted your selection, twenty numbered
balls will "drop" into a tube from a barrel. Diane puttman is hoping something may easily be
avoided only strengthen your play8oy the new mobile wolf moon casino slot game ipa: http://Udssr.su/guestbook/gb.php skills.
Idézet
0 #1042 Clint 2018-12-01 12:30
Hospital based nurses seem to get especially prone to this kind of thought.
I'm in the process of starting a new blog in WordPress for Inner Clarity.

They invade my space, waste my time, and get on my nervous feelings.


Check out my weblog :: live 22: https://918kiss.party/downloads/5038-download-live22
Idézet
0 #1043 Janewrelf 2018-12-01 22:02
isotretinoin capsules
Idézet
0 #1044 Moshe 2018-12-01 22:03
One method to look in internet is as follows: On your own esteem is compared to a barometer.
Even you feel hurt when he ogles other women, don't forget that confronting him will not carry you far.


Feel free to surf to my blog post :: ace333 apk
download: https://918kiss.party/downloads/5010-download-ace333
Idézet
0 #1045 Cheryl 2018-12-01 22:47
Whatever your strategy is, have got to keep it in mind
when you outline your posts. You gives away a product
like an e-book or hold a rush. The Internet is
searched by millions of users a day.

Also visit my blog: sky 777: https://918Kiss.bid/downloads/214-download-sky777-for-android-and-ios
Idézet
0 #1046 Jaimie 2018-12-01 23:33
A person decide can are only going to waste $100 playing slots, then only spend $100.
Many see Omni casino party orange
county: http://www.upcyberdown.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918Kiss.party%2Fdownloads%2F5013-download-sky777-for-android-and-ios, Casino Tropez and Play United for this slot
game. MGM Online is taken by Metro-Goldwyn-Mayer Studios.
Idézet
0 #1047 Dewayne 2018-12-02 06:00
That was also the time that this game was struggling to to
be accepted by casinos. Like the majority of other online casinos, Planet23 Casino offers online craps to its
players. We are here to clear you about these games in detail.


My blog post live 22.com: http://easttowndevelopment.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.timebra.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D161584%26do%3Dprofile
Idézet
0 #1048 Annis 2018-12-02 12:07
The more backlinks seek it . get, much better.
Without you might feel tired all time. It will likewise work if you make them "emotionally-charged"
or if you make them benefit-driven.

Also visit my site - m rollex11: https://scr888.group/other-games-download/2495-download-rollex11
Idézet
0 #1049 Adrianna 2018-12-02 12:40
I am just about ready to quit my ritualistic morning read of the Wall Street Journal.
Bust die hard, I know, but I've had enough economic bad news to
last me their entire lives. I'm maxed out - at my limit - and decide
I 'm going "cold turkey." Good-bye Journal, CNBC, MSN Finance
and necessary to other bearers of not so good. I'm finding enough not so good news on my own, many
thanks.

When buying small sun power panels for your home, choose ones that are lightweight and sturdy.
Avoid models that contain breakable elements for instance crystal or glass.
Also, be particular the panels work by simple "plug-and-play." It should ideally possess
a central scr888 that effortless to use, and workable.


Is actually also absolutely factual that in some homes where there is
actually no space at all it could be very hard set up the solar energy system.

The more area you offers the more solar energy you go
to 've got. If you just go ahead and install predesigned solar energy generating systems you ought
to pay extremely. You can make it yourself and will often taste the benefit.Start good sized. Do not attempt to install major solar panels in your
personal home if yourrrre still unfamiliar with how solar power
works. Practice on smaller things first of all. Start by buying
smaller spotlights to one's backyard, for instance.

For about $60, you can be solar power lights on your own yard or another areas around
your house.

There's a potential drawback getting an abundance of experience: arrogance
and complacency. All of us stop seeking and exploring
new opportunity to gain fresh experiences, we stunt our growth and limit our knowledge.
Ought to always work increase experience; it inside greater
proficiency and intuitiveness, which can make you formidable.until are usually up against someone with more of information technology.


Learn conduct your own repairs. Must have to be a master mechanic in order to a involving
cash concentrating on your bike ride. There are resources all
the particular Internet to train you tips on how to work on just about anything.
If you're have an unusual car inside your mind
start researching before you're going looking. May perhaps be in the afford something a little nicer in can cash
on maintenance in the long run.

27. Connect your power, controller, antenna, and modulator plugs within the XM receiver and fired up .
your ignition. Check for electricity to make sure everything is working.


Stop by my blog 918kiss game Senang menang: http://bnbxchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Invitationcalligraphy.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwarehousemantra.eu.org
Idézet
0 #1050 Kerry 2018-12-02 18:24
Why users still use to read news papers when in this technological world
all is accessible on net?

Here is my blog NTC33: https://kasino.games/home/ntc33
Idézet
0 #1051 Collette 2018-12-02 20:19
Goods best done on pages where surfers are told to expect links.

There are odds charts and tables that will tell you the perfect decision any kind of situation. And
to play it one always be good in math.

Here is my web-site - mobile river slot: http://www.subcontratalo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.kingsandqueensonline.com%2F918kiss-most-popular-online-slot-game
Idézet
0 #1052 Todd 2018-12-03 00:24
So, it goes without stating that 'title' significant. There are many article directories on the field of Wide Web.
You want to have unique information that nobody has.Here is my webpage scr888 update: http://www.longagri.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jom.fun
Idézet
0 #1053 Betsey 2018-12-03 06:43
Now obviously a couple, but not nearly just how much that
if you find yourself getting. The landing page is
absolutely crucial if you wish to make quick money online.
The original book was published in the mid 1940s.


my webpage :: live roulette new: http://Kukuiessential.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=onlinecasino4nl.com%2Ftop-tips-for-beginners-to-win-at-online-casinos%2F
Idézet
0 #1054 Athena 2018-12-03 08:09
Write an article about something where you have passion and publish it -
for free - via the internet. Even though she notices him, she may just ignore
him, despising him as lewd, uncultured and foolish.

Feel free to surf to my site ace333 download: https://918.cafe/downloads/1807-download-ace333
Idézet
0 #1055 Kristina 2018-12-03 09:04
Slowed because of smaller want any that price range direct competition with truth.
It is a true reason for that downfall many Internet marketing
campaigns. If used correctly, blogs get throughout internet through feeds.my blog live blackjack tipico: https://forumfly.ga/index.php?action=profile;u=12420
Idézet
0 #1056 Leatha 2018-12-03 14:21
Use the sites carefully by following all apparently rules.
I end up feeling bad about myself and angry
at myself all at the same moment. Many people get a boost
of confidence for it.

Also visit my website; lpe88 download: https://918kiss.party/downloads/5136-download-lpe88
Idézet
0 #1057 Julian 2018-12-03 15:04
Give them a taste of how one can may solve their setbacks.
That is, if tend to be posting to quality article directories with a fairly good google page rank.
On this particular occasion, I kept running for it.

my weblog ... ntc33: https://918kiss.host/74-ntc33-newton-casino
Idézet
0 #1058 Darrin 2018-12-04 01:14
Low cost, safe and high rewards are definetly worth a little investigation. To help you outside in generating
a boost in traffic for your site, every single ways
to extend your web page views.

Stop by my website pb: https://918kiss.host/downloads
Idézet
0 #1059 Keesha 2018-12-04 01:49
This way, not only will your friend get the message, but so will all the traffic
that visits the profile. With this type of profile, you like to get lots of interactive blog posts.


my weblog ... live dealer blackjack paypal: http://www.pokernachhilfe.com/is-it-difficult-to-learn-online-casino-games/
Idézet
0 #1060 Jeremy 2018-12-04 11:57
It's remarkable in favor of me to have a web page, which is helpful in support of
my experience. thanks admin

my blog ntc33 download: https://kasino.vin/home/ntc33/49-ntc33-newtown-casino
Idézet
0 #1061 Hannah 2018-12-05 18:38
Traffic is the biggest part any successful website.
My time is too precious down the sink on fledgling sites.
It is important to do your research thoroughly
before launching have a lot website.

Feel free to surf to my web blog: ejen scr888: http://www.maxroof.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=casino-reviewadvisor.com%2Fvisit-online-casino-site-discover-land-of-casino%2F
Idézet
0 #1062 Darnell 2018-12-05 19:31
Great article! We will be linking to this particularly great article on our site.
Keep up the great writing.

My web page; 3win8 slot: https://918.network/downloads/87-3win8
Idézet
0 #1063 Isis 2018-12-05 21:03
Viral marketing is an individual getting others to spread the word about
goods or recommendation. If you need to attract the interest of your readers,
a powerful title is essential step.

Here is my web blog - 888 casino mega
moolah: http://mozhou800.com/home.php?mod=space&uid=30555&do=profile
Idézet
0 #1064 JamesPew 2018-12-06 07:10
online store viagra
real viagra without a doctor prescription
viagra cialis levitra buy online
100mg viagra without a doctor prescription
viagra generic fast delivery
Idézet
0 #1065 JamesBef 2018-12-06 07:10
principio ativo viagra generico
viagra without a doctor prescription usa
viagra online contrareembolso argentina
real viagra without a doctor prescription
long before sex should take viagra pill
Idézet
0 #1066 Brettraw 2018-12-06 07:10
viagra 50mg como usar
viagra without a doctor prescription
formula generico viagra
viagra without a doctor prescription usa
can you buy viagra ireland
Idézet
0 #1067 Virginia 2018-12-06 18:45
One of the simplest ways to promote a product on the online poker where you can win money: http://os-creator.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://Opwbesac.mihanblog.com/post/comment/new/288/fromtype/postone/fid/15406079965bd3cffc9c9cc/atrty/1540607996/avrvy/0/key/cb6efcc10fe30703461059690ffa6b2c/ world
would be Strategic Web marketing. The search engines don't have a
patience seem that far and a four-way link can be natural.
Idézet
0 #1068 Maricruz 2018-12-06 20:21
First of all I would like to say terrific blog!
I had a quick question which I'd like to ask
if you don't mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing.
I've had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.
I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually
lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Thank you!

My weblog - online casino: https://kasino.vin/
Idézet
0 #1069 Berniece 2018-12-06 21:19
you're in point of fact a good webmaster. The website loading pace is incredible.

It seems that you're doing any unique trick. Also, The contents are masterwork.
you have performed a great task on this matter!


Also visit my site - muscle gain pills: http://Www.Vedari.ru/index.php/component/easyblog/categories/listings/straightforward-advice-and-tips-about-body-building
Idézet
0 #1070 auto financing 2018-12-06 21:47
1.9 72 month auto loan
Idézet
0 #1071 roadloans.com 2018-12-07 01:16
best car loan rates
Idézet
0 #1072 auto credit 2018-12-07 05:14
72 month auto loan
Idézet
0 #1073 Alana 2018-12-08 00:07
The sport is so simple that any child can play it, however it is difficult enough to
a person stay trying. The bingo can be challenging, as a result it
might be best for older kids or even young teenage years.


my web-site - rollex11 download: https://918kiss.bid/games/rollex-11
Idézet
0 #1074 auto finance 2018-12-08 07:34
wells fargo auto loans
Idézet
0 #1075 Selene 2018-12-08 11:55
Before you decide to hire anyone, just remember to interview
a few vendors and gather some quotations.
Once a person finishes decorating a room, supply it with a good look and
spend some time editing down your engineering.

my homepage interior design questions: http://dragonhowls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3Dwarehouse.Sketchup.com%2Fuser%2Fu7008062b-7644-4ffd-ae08-e43859f62d5e%2FCasey-W%3Fnav%3Dmodels
Idézet
0 #1076 carmax financial 2018-12-08 14:17
auto loan
Idézet
0 #1077 Alex 2018-12-08 17:40
So start one good content first and add your google and yahoo optimization later.
Low cost, safe and higher rewards are definetly worth a little investigation.

My website ... m ntc33: https://918kiss.party/downloads/5142-download-ntc33
Idézet
0 #1078 Cindy 2018-12-08 21:30
The games revolve around math problems, visual puzzles,
and thinking puzzles. That does not I'm gonna be
ignore words. Numbers within a URL generally do not create a
licensed image.

My weblog: scr888 download: https://918kiss.bid/games/918kiss-scr888
Idézet
0 #1079 used car loan 2018-12-09 03:15
car interest rates 2018
Idézet
0 #1080 Alina 2018-12-09 05:45
Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm rollex11: https://kasino.vin/downloads/76-download-rollex11 not
sure where to start. Do you have any tips or suggestions?
Thanks
Idézet
0 #1081 Shanon 2018-12-09 15:51
Hurrah, that's what I was exploring for, what a stuff!
existing here at this web site, thanks admin of this web site.


Also visit my web blog mega888 casino: https://kasino.vin/downloads/69-download-mega888
Idézet
0 #1082 Scarlett 2018-12-09 17:29
Ⴝttay cleaг oof hollow hаndle survival knifes.

My webpage: survival knives cheap (http://bit.do: http://bit.do/eBBBX)
Idézet
0 #1083 Giuseppe 2018-12-09 20:01
And , overlook the rest to possess some money management rules.
They win the admiration, respect, and good opinion of others, quickly.
Setting up these things exceptional way to market
your product or your service.

Here is my web site; wayne newton daughter: http://www.elkgrovecreekwine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads
Idézet
0 #1084 car loan rates 2018-12-09 23:16
auto loan 72 months
Idézet
0 #1085 Felipe 2018-12-10 05:55
Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but
after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...

well I'm not writing all that over again. Regardless,
just wanted to say superb blog!

My web-site sky view casino: http://www.valuebasedcapital.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fcasino-games%2F76-sky777
Idézet
0 #1086 Kristina 2018-12-10 09:52
Traffic is the solution to any successful website.
The real reason for this is not. We have to focus on all areas, we can't ignore any one single .
On this particular occasion, I kept running this.


Take a look at my web page :: m
chris slot: http://h10.s106.ts30.hinet.net/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FWww.Prmpromise.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.ezyget.com%252Findex.html%3Elucky+palace+casino+register%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #1087 car loan rate 2018-12-10 19:18
auto loan 72 months
Idézet
0 #1088 used car loan 2018-12-10 20:20
capital one auto
Idézet

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Ön itt van: Címlap ÜZEMEK Richter RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig