RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 

Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) megújítása 2015-ben volt soron a Richterben. A DKE megkapta a gyártól azokat a dokumentumokat, amelyeket az üzem beküldött a környezetvédelmi hatóságnak (ami azért elég kövér piros pontot érdemel). Ezek között volt egy 14 oldalas összefoglaló, ami áttekintést ad a Fióktelep jellemző környezethasználati tevékenységeiről, az azzal kapcsolatos feladatokról és megoldásokról. Ezt az anyagot kivonatoltuk tovább, mert így kaptunk egy elfogadható terjedelmű irományt, amelyben viszonylag röviden, érthetően egyben átláthatjuk a gyár és annak környezetterhelése kapcsolatát. Aki esetleg átrágta magát a másik, vizes cikkünkön, tudja, ez nem egyszerű feladat. KÉPALBUM A CIKKHEZ A FACEBOOKON: http://bit.ly/richter-kiscikk  (Egy sokkal részletesebb cikket itt találsz: http://bit.ly/ul-richter-nagycikk-150727)

A Fióktelep Dorog ÉNy-i részén, iparterületen helyezkedik el. A konkrét gyógyszeripari gyártási tevékenység a 1723 hrsz-ú 674 154 m2-es területen történik. Az Esztergomi út túloldalán lévő 1518/2 hrsz-ú, 5470 m2-es területen csak irodai és kiszolgáló tevékenység történik, melyek a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódnak.

Tevékenység: hatóanyag-gyártás, oldószer-regenerálás

A telephely fő tevékenységei a gyógyszer hatóanyag és intermedierek gyártása és az oldószer-regenerálás. Figyelembe véve a telephely kedvező adottságait (pl. korszerű szennyvíztisztító telep, fejlesztésre alkalmas terület) a FEJLESZTÉS IRÁNYA a Richter Gedeon Nyrt-ben a hatóanyag gyártás fokozatos Dorogra telepítése.

TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

A gyógyszer-hatóanyagok és intermedierek előállítása a 2010-2014. időszakban az alábbi üzemekben történt: Szintetikus I. üzem | Szintetikus III. üzem | Szteroid üzem | Szteroid II. üzem

Egyéb létesítmények: TFL (régen TEKÜ) III. kísérleti üzem | Laboratóriumok | Energiaosztály | Műszaki osztály | Környezetvédelmi üzem (Szennyvízkezelés) | Raktárüzemeltetési osztály

Az egységes környezethasználati és egyben működési engedélyben (H-11563-10/2005.) előírt, a legjobb elérhető technikának (BAT) való teljes megfelelést szolgáló levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket a Richter Gedeon Nyrt. 2010-re végrehajtotta, tehát tevékenysége megfelel a BAT előírásoknak.

A korábbi (7216-15/2010.) engedély vízminőség-védelmi szempontból írt elő intézkedéseket.

1. táblázat

Előírt intézkedés

Határidő

Értékelés

Fióktelep összes csapadékvizének a környezetszennyezés lehetőségét teljes mértékben kizáró biztonságos elhelyezésére csapadékvíz tároló kiépítése, és a csapadékrendszerbe való illesztése

2011- 12-31

A kialakított csapadékvíz tárolók 5000 m3 hasznos térfogattal, kétrekeszes kialakítással, túlfolyószerűen sorba kötött medencék. A csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedély iktatószám: 2775-3/2013.

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, a szükséges javítások elvégzése

2011- 12-31

A hálózat ütemezett felújítása folyamatosan történik

A központi szennyvíztisztítóból kibocsátott tisztított víz minősége megfelel a „Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról – tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Vegyipari szennyvíztisztítás és hulladékgáz kezelés” című BREF-ben meghatározott, elérhető végső tisztított szennyvízjellemzőknek.

2. táblázat

Jellemző

Eltávolítás (%)

BREF

Eltávolítás (%)

Telephely

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

BREF

Kibocsátott koncentráció (mg/l)

Telephely

KOI

76-96

97,1 (átlag)

30-250

80 (átlag)

összes szerves N

-

-

5-25

6,21 (átlag)

összes P

-

-

0,5-1,5

0,29 (átlag)

Az elérhető legjobb technika szerinti értékelés eredménye alapján, a telephelyen alkalmazott technológia megfelel a biológiai szennyvízkezelésben elérhető legjobb technikának.

I.) A KÖRNYEZETI HATÁSOK BEMUTATÁSA

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A gyógyszeriparban a levegőterhelést döntő mértékben az oldószerként alkalmazott szerves vegyületek diffúz kibocsátása határozza meg. A diffúz forrás a telephely egészén folytatott tevékenység összes kibocsátása. A telephely oldószer-felhasználása meghaladja az 50 t/év-t és készterméket is előállítanak, ezért az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásnak korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozik.

Ez alapján maga a TELEPHELY 1 DB LÉGSZENNYEZŐ VOC DIFFÚZ FORRÁS. Helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősülnek a leválasztó berendezések pontforrásai, így a telephelyen 3 db helyhez kötött légszennyező pontforrás van.

A levegőtisztaság-védelmi előírások teljesülése érdekében a diffúz kibocsátásokat oldószer mérleggel, a pontforrások kibocsátásait akkreditált laboratóriummal történő mérés elvégeztetésével ellenőrzik.

 A Fióktelepen a légszennyező anyagok kibocsátását (emisszió), és azok levegőminőségre gyakorolt hatását (immisszió) évente egyszer szakértő bevonásával vizsgálják.

 Az immissziós vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az összes mintavételi pont átlagos koncentrációja legalább egy nagyságrenddel alacsonyabb az egészségügyi határértékeknél, melyből jól látható hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból a hatásterület nem terjed túl a telekhatáron.

VÍZ, SZENNYVÍZ

A rendelkezésre álló ivóvízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban (2010-2014) átlagosan: ~ 22 %. Az ipari vízkontingens kihasználtság aránya a felülvizsgált időszakban átlagosan: ~ 174 %. Tartalék kútként szolgál a telephely saját vízbázisa a K-11 számú kút.

A kommunális, és a tisztított ipari szennyvízkibocsátás ellenőrzését önellenőrzési terv szerint végzik. A telephely elválasztott rendszerű csapadékcsatorna hálózattal rendelkezik. A vizsgált időszakban a telephelyről elvezetésre kerülő kommunális szennyvíz és tisztított ipari szennyvíz mennyisége jelentősen csökkent a korábbi időszakhoz képest, így csökkent a városi csatornahálózat és a felszíni víz terhelése is.

Vízkibocsátások hatása az élővizekre

Figyelembe véve a kibocsátott anyag mennyiségeket, valamint a Duna vízhozamát kijelenthető, hogy a Fióktelepnek nincs kimutatható hatása a Duna vízminőségére.

 A kibocsátási határértékeknek megfelelő CSAPADÉKVÍZ szakaszosan a Kenyérmezei patakba kerül bevezetésre. Alkalmanként kb. 3-4 E m3 tisztított csapadékvíz kerül bevezetésre, ami ~0,1 m3/s vízhozamot jelent. A kibocsátások időszakában a patak vízhozamában érzékelhető növekedés tapasztalható, ami semmilyen gondot nem okoz (max, vízhozam : ~4 m3/s). Közvetlen hatásterületként maga a telephely, illetve csapadékvíz esetében a Kenyérmezei patak befogadó pontjának környezete azonosítható.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Dorogi Fióktelepen KÉT VESZÉLYES HULLADÉKOT EREDMÉNYEZŐ TECHNOLÓGIA üzemel: 1.) Gyógyszerhatóanyag és intermedier gyártása, 2.) Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 A telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik, a hulladékokat kizárólag érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. 1 éven túli tárolás a telephelyen nem történik.

 A vizsgált időszakban több a hulladékgazdálkodási tervben kijelölt hulladékkeletkezés csökkentési és hulladékhasznosítási célok elérését, megvalósítását szolgáló intézkedést végrehajtottak, illetve ezek bevezetése folyamatosan történik. Közvetlen hatásterületként maga a telephely, mint hulladék képződésének és gyűjtésének, kiszállításig történő tárolási helye azonosítható.

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvízszennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban. A Telephelyen vízjogi engedély alapján kiépültek a kármentesítési monitoring elemei.

A 2013-ban kiépített termelőkutak működtetésével a talajvíz szintje szabályozható, így a szennyezőanyagok telephelyen belül tarthatók.

 A monitoring kutak vízminőségét évente két alkalommal vizsgálják. A szennyező komponensek tekintetében a 2014-es eredmények alapján elmondható, hogy az FK-4 jelű kút kivételével minden kútban és minden komponens esetén teljesülnek a szigorúbb, telekhatáron kívüli határértékek is.

 A vizsgálati eredmények éves összefoglaló jelentés készül, mely megküldésre került a környezetvédelmi hatóság (korábban Felügyelőség) részére.  A kármentesítési munkálatok elvégzésének határideje 2016. november. Közvetlen hatásterületként maga a telephely azonosítható.

ZAJ ÉS REZGÉS

A tevékenység jellegéből adódóan a fióktelep zajkibocsátását az üzemépületek, az üzemépületek szellőztetését biztosító légkezelő berendezések, elszívó ventilátorok, technológiai elszívó ventilátorok, kiegészítő gépészeti berendezések, szabadban működő berendezések határozzák meg.

 A korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek, továbbá a folyamatos karbantartási munkáknak köszönhetően a telephely jelenlegi zajkibocsátása határérték alá csökkent.

 Kritikus mérőfelületként továbbra is az Erőmű utcában, az Erőmű lakótelepen és a Bécsi úton található lakóépületek azonosíthatók.

 A zajszempontú hatásterület javarésze a Richter Dorogi telephelyeként azonosítható, viszont hatása kiterjed a Bécsi út – Hegyalja utca – Úttörő utca által határolt lakóterültre, a Bartók Béla utca 1-11 házszám alatt lévő lakóépületekre, valamint az Erőmű lakótelepre és a lakóteleppel szemben, az Erőmű utcában található lakóépületekre.

ÉLŐVILÁGRA HATÁS

Az élővilág védelme szempontjából az üzem működésének környezetvédelmi hatásai és a környezetvédelmi tényezők zavaró vagy károsító hatása a jelenlegi körülmények között nem jelentősek.

 A természetes élővilág számára úgy az üzemi területen, mint annak környezetében a közvetett hatásterületen korlátozottak az élőhelyi feltételek, a telephely NATURA2000, illetve egyéb természetvédelmi területeket nem érint. Az itt folyó tevékenység az ott még meglévő élővilágot, természetvédelmi értékeket nem károsítja. A telephely léte területet vesz el a természetes élővilágtól, de Dorog és környéke iparvidék, és ez a helyfoglalás már nagyon régen fennáll.

II.) Szennyezés-megelőzésre, terhelés-csökkentésre alkalmazott intézkedések, kibocsátások ellenőrzése

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A légszennyező pontforrások üzemeltetéséről üzemnaplót vezetnek, melyben rögzítik az üzemidőt, az esetleges üzemzavarokat, s a karbantartások elvégzésének idejét és módját. A légszennyező források kibocsátását az előírásoknak megfelelően akkreditált laboratóriumi méréssel kell igazolni a pontforrások vonatkozásában. A mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak két példányban meg kell küldeni. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó LAL változásjelentést szükség szerint, a légszennyezés mértéke éves bejelentést a tárgyévet követő év március 31-ig teljesítik. Az éves jelentés számítások, illetve mérések figyelembevételével készülnek.

Mérés: levegő-tisztaság

 A levegőkörnyezetre gyakorolt hatás nyomon követése érdekében tovább üzemeltetik a 10 mérőpontos immissziós monitoring rendszert az eddigiek szerint.

 A Fióktelep kültéri levegőminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének Levegőszennyezés Vizsgálólaboratóriuma által végzett immissziós mérések alapján mutatják be.

 2014. június 5-6-án - immáron 17. alkalommal - végeztek immissziós méréseket a Dorogi Fióktelep környezetében. 2007-től a mintavételek idejét 12 óráról 24 órára növelték. Egyidőben 10 mintavételi ponton reggel 6 órától összesen 120 db kétórás levegőmintát vettek aktívszén illetve a vele sorbakötött speciális aktívszén (Anasorb 747, amelyet a metanol, etanol és IPA hatékony megkötésére fejlesztettek ki) töltetes adszorbensre.

 A mintát a humán légzési zónának megfelelően, a járdaszinttől 150 cm magasságban vették. A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy oldószerek tekintetében a Fióktelep üzemelése által okozott levegőterhelő hatás jóval (általában nagyságrendekkel) kisebb a megengedett értékeknél.

VÍZ, SZENNYVÍZ

Az önellenőrzési terv szerint évente 6 alkalommal végzik a tisztított szennyvíz, kommunális szennyvíz és a csapadékvíz kibocsátásának ellenőrzését. Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok éves átlagai alapján a vizsgált komponensek esetében határérték túllépés nem történt.

 Az egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi előírásainak teljesülését a Felügyelőség évente ellenőrizte, melyről jegyzőkönyv készült.

A 2010-es teljes körű felülvizsgálati dokumentációban a Richter Gedeon Nyrt. az alábbi célokat és azok teljesítésére irányuló intézkedéseket határozta meg a Telephely vonatkozásában.

Cél/előirányzat

Egység neve

Megvalósítandó program

Eredmény

Vízminőség-védelem
 

Csapadékvíz-szennyezés elkerülése

Csapadékcsatorna rendszer

2 db 5 000 m3-es csapadékvíz-tározó létesítése – 2011.

2011-ben megvalósult

Kommunális csatorna

Kommunális csatornarendszer felülvizsgálata, javítása – 2011.

folyamatosan történik

Vízminőség-védelem

 

Szennyvízkezelés

A biológiai tisztítás szempontjából kritikus anyalúgok
előkezelése – 2010.

2010-ben lezárult

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladékok átadása csak a Környezetvédelmi Osztály KVO előzetes értesítése és jóváhagyása esetén végezhető. Veszélyes hulladék csak megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező személynek, illetve szervezetnek adható át. Az engedélyeket a KVO ellenőrzi.

 A Felügyelőség jóváhagyta a Richter Gedeon Nyrt. 2009-2014-ig tartó tervezési időszakra elkészített egyedi hulladékgazdálkodási tervét. A tervben a célok közül megvalósult az egyedi göngyölegmosó rendszer kiépítése és azóta folyamatos bővítése. A göngyölegmosó létesítésével a cég nagymértékben hozzájárult a hulladékok keletkezésének visszaszorításához azáltal, hogy a mosással a göngyölegek telephelyen belül újra felhasználhatókká váltak.

 Emellett az oldószer regenerálási tevékenységet is bővítették. Korábban a készülékek tisztításához alkalmazott metanolt égetéssel ártalmatlanították, most regenerálást követően a hűtőkörökben alkalmazzák. Jelenleg friss metanolt már nem alkalmaznak a hűtőrendszerekben

TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ

A telephelyen a Felügyelőség által kiadott H-1295-25/2011. iktatószámú határozata alapján a 1722/1, 1722/3, 1722/11, 1722/16 és 1727 ingatlanokon korábban történt és feltárt talaj és talajvíz szennyezés miatt kármentesítési munkálatok vannak folyamatban.

A beavatkozás során az alábbi lokalizációs LÉTESÍTMÉNYEK kialakítása történt meg:

- A kármentesítés I. ütemében 2012. december 31-ig elkészült a régi gyárterület (C terület) területén a szennyezett talajvíz összegyűjtését, illetve a terjedéssel történő további szennyezés megakadályozását szolgáló RÉSFAL. A résfal gyár felőli oldalán a szivárgó vizeket mélyszivárgó rendszerrel gyűjtik össze. A szivárgó ágakon összegyűjtött szennyezett talajvíz egy átemelő aknán keresztül előtisztító műtárgyba kerül bevezetésre, onnan pedig a telephelyi szennyvíztisztítóba jut. A meglévő monitoring kutak mellé 5 újabb monitoring kút létesült.

- A kármentesítés II. ütemében 2013. december 31-ig megvalósultak az A-jelű (T1-2) és B-jelű területen (B1-3) a talajvíz kitermelő kutak.

A talajvíz kiemelésével a talajvízszint kvázi állandó szinten tartható, így lehetőség van a talajvízzel áramló szennyezőanyagok visszatartására és eltávolítására.

ZAJ ÉS REZGÉS

A településrendezési tervben bekövetkező változások miatt a védendő területek, épületek köre, továbbá a védendő területek, épületek zajvédelmi besorolása módosult – egyes területeken a határértékek enyhültek, míg máshol szigorodtak.

 A vonatkozó jogszabályok alapján a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe új zajkibocsátási határértékek megállapítását kérte a Felügyelőségtől.

 A zajcsökkentési intézkedések a határidő lejárta előtt befejeződtek és a korábbi években végrehajtott zajcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően a telephely zajkibocsátása határérték alá csökkent.  Fontos kiemelni, hogy a Fióktelep nagy figyelmet fordít az új beruházások során a zajvédelmi előírásokra, így azon beruházások esetén, melyet zajosnak ítélnek meg, akusztikai szakvéleményt készíttetnek. 

 A szakvélemények alapján, ha a tervezési követelményértékekhez képest (jellemzően 10-12 dB-lel szigorúbb érték, mint a zajkibocsátási határérték, biztosítva azt, hogy a telephely eredő zajkibocsátása érdemben ne változzon) zajcsökkentési igény jelentkezik, akkor már a tervezési fázisban betervezik a szükséges zajcsökkentést, illetve a megvalósulást követően ellenőrző méréseket végeztetnek.

A BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE, KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

A Richter Gedeon Nyrt. a súlyos ipari balesetek megelőzéséért, megakadályozásáért Védelmi Irányítási rendszert működtet.

 A Fióktelep besorolását alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre módosította, és egyben Biztonsági Jelentés benyújtására kötelezte a Társaságot.

 A 219/2011. (X. 20.) Kormány rendelet végrehajtásának elősegítésére, a veszélyes anyag balesetek következményeinek csökkentésére, a lakosság, a beavatkozók és a döntéshozók gyors tájékoztatására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága veszélyes ipari üzemek körzetében meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer (MoLaRi) létesített. A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe körül kiépített a MoLaRi rendszer 2014. nyarán beüzemelésre került.

A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Dorogi Környezetvédelmi Egyesület rendszeresen szervez a térség nagy ipari vállalataihoz lakossági üzemlátogatásokat. Ezek keretében a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepén is üzemlátogatást szerveztek, melynek tapasztalatait a www.dke.hu honlapon tették közzé. A látogatás során a résztvevők áttekintést kaptak a telephely környezetvédelmi hatásairól, a közelmúltban elvégzett fejlesztésekről, a tervezett környezetvédelmi beruházásokról, a telephelyen alkalmazott technológiák a legjobb elérhető technikáknak (BAT) való megfeleléséről. A látogatáson elhangzottakról a civil szervezet honlapján a közvélemény részletesen tájékozódhat.

összeállította: MNT

Hozzászólások   

0 #1051 Collette 2018-12-02 20:19
Goods best done on pages where surfers are told to expect links.

There are odds charts and tables that will tell you the perfect decision any kind of situation. And
to play it one always be good in math.

Here is my web-site - mobile river slot: http://www.subcontratalo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.kingsandqueensonline.com%2F918kiss-most-popular-online-slot-game
Idézet
0 #1052 Todd 2018-12-03 00:24
So, it goes without stating that 'title' significant. There are many article directories on the field of Wide Web.
You want to have unique information that nobody has.Here is my webpage scr888 update: http://www.longagri.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jom.fun
Idézet
0 #1053 Betsey 2018-12-03 06:43
Now obviously a couple, but not nearly just how much that
if you find yourself getting. The landing page is
absolutely crucial if you wish to make quick money online.
The original book was published in the mid 1940s.


my webpage :: live roulette new: http://Kukuiessential.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=onlinecasino4nl.com%2Ftop-tips-for-beginners-to-win-at-online-casinos%2F
Idézet
0 #1054 Athena 2018-12-03 08:09
Write an article about something where you have passion and publish it -
for free - via the internet. Even though she notices him, she may just ignore
him, despising him as lewd, uncultured and foolish.

Feel free to surf to my site ace333 download: https://918.cafe/downloads/1807-download-ace333
Idézet
0 #1055 Kristina 2018-12-03 09:04
Slowed because of smaller want any that price range direct competition with truth.
It is a true reason for that downfall many Internet marketing
campaigns. If used correctly, blogs get throughout internet through feeds.my blog live blackjack tipico: https://forumfly.ga/index.php?action=profile;u=12420
Idézet
0 #1056 Leatha 2018-12-03 14:21
Use the sites carefully by following all apparently rules.
I end up feeling bad about myself and angry
at myself all at the same moment. Many people get a boost
of confidence for it.

Also visit my website; lpe88 download: https://918kiss.party/downloads/5136-download-lpe88
Idézet
0 #1057 Julian 2018-12-03 15:04
Give them a taste of how one can may solve their setbacks.
That is, if tend to be posting to quality article directories with a fairly good google page rank.
On this particular occasion, I kept running for it.

my weblog ... ntc33: https://918kiss.host/74-ntc33-newton-casino
Idézet
0 #1058 Darrin 2018-12-04 01:14
Low cost, safe and high rewards are definetly worth a little investigation. To help you outside in generating
a boost in traffic for your site, every single ways
to extend your web page views.

Stop by my website pb: https://918kiss.host/downloads
Idézet
0 #1059 Keesha 2018-12-04 01:49
This way, not only will your friend get the message, but so will all the traffic
that visits the profile. With this type of profile, you like to get lots of interactive blog posts.


my weblog ... live dealer blackjack paypal: http://www.pokernachhilfe.com/is-it-difficult-to-learn-online-casino-games/
Idézet
0 #1060 Jeremy 2018-12-04 11:57
It's remarkable in favor of me to have a web page, which is helpful in support of
my experience. thanks admin

my blog ntc33 download: https://kasino.vin/home/ntc33/49-ntc33-newtown-casino
Idézet
0 #1061 Hannah 2018-12-05 18:38
Traffic is the biggest part any successful website.
My time is too precious down the sink on fledgling sites.
It is important to do your research thoroughly
before launching have a lot website.

Feel free to surf to my web blog: ejen scr888: http://www.maxroof.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=casino-reviewadvisor.com%2Fvisit-online-casino-site-discover-land-of-casino%2F
Idézet
0 #1062 Darnell 2018-12-05 19:31
Great article! We will be linking to this particularly great article on our site.
Keep up the great writing.

My web page; 3win8 slot: https://918.network/downloads/87-3win8
Idézet
0 #1063 Isis 2018-12-05 21:03
Viral marketing is an individual getting others to spread the word about
goods or recommendation. If you need to attract the interest of your readers,
a powerful title is essential step.

Here is my web blog - 888 casino mega
moolah: http://mozhou800.com/home.php?mod=space&uid=30555&do=profile
Idézet
0 #1064 JamesPew 2018-12-06 07:10
online store viagra
real viagra without a doctor prescription
viagra cialis levitra buy online
100mg viagra without a doctor prescription
viagra generic fast delivery
Idézet
0 #1065 JamesBef 2018-12-06 07:10
principio ativo viagra generico
viagra without a doctor prescription usa
viagra online contrareembolso argentina
real viagra without a doctor prescription
long before sex should take viagra pill
Idézet
0 #1066 Brettraw 2018-12-06 07:10
viagra 50mg como usar
viagra without a doctor prescription
formula generico viagra
viagra without a doctor prescription usa
can you buy viagra ireland
Idézet
0 #1067 Virginia 2018-12-06 18:45
One of the simplest ways to promote a product on the online poker where you can win money: http://os-creator.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://Opwbesac.mihanblog.com/post/comment/new/288/fromtype/postone/fid/15406079965bd3cffc9c9cc/atrty/1540607996/avrvy/0/key/cb6efcc10fe30703461059690ffa6b2c/ world
would be Strategic Web marketing. The search engines don't have a
patience seem that far and a four-way link can be natural.
Idézet
0 #1068 Maricruz 2018-12-06 20:21
First of all I would like to say terrific blog!
I had a quick question which I'd like to ask
if you don't mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing.
I've had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.
I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually
lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Thank you!

My weblog - online casino: https://kasino.vin/
Idézet
0 #1069 Berniece 2018-12-06 21:19
you're in point of fact a good webmaster. The website loading pace is incredible.

It seems that you're doing any unique trick. Also, The contents are masterwork.
you have performed a great task on this matter!


Also visit my site - muscle gain pills: http://Www.Vedari.ru/index.php/component/easyblog/categories/listings/straightforward-advice-and-tips-about-body-building
Idézet
0 #1070 auto financing 2018-12-06 21:47
1.9 72 month auto loan
Idézet
0 #1071 roadloans.com 2018-12-07 01:16
best car loan rates
Idézet
0 #1072 auto credit 2018-12-07 05:14
72 month auto loan
Idézet
0 #1073 Alana 2018-12-08 00:07
The sport is so simple that any child can play it, however it is difficult enough to
a person stay trying. The bingo can be challenging, as a result it
might be best for older kids or even young teenage years.


my web-site - rollex11 download: https://918kiss.bid/games/rollex-11
Idézet
0 #1074 auto finance 2018-12-08 07:34
wells fargo auto loans
Idézet
0 #1075 Selene 2018-12-08 11:55
Before you decide to hire anyone, just remember to interview
a few vendors and gather some quotations.
Once a person finishes decorating a room, supply it with a good look and
spend some time editing down your engineering.

my homepage interior design questions: http://dragonhowls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3Dwarehouse.Sketchup.com%2Fuser%2Fu7008062b-7644-4ffd-ae08-e43859f62d5e%2FCasey-W%3Fnav%3Dmodels
Idézet
0 #1076 carmax financial 2018-12-08 14:17
auto loan
Idézet
0 #1077 Alex 2018-12-08 17:40
So start one good content first and add your google and yahoo optimization later.
Low cost, safe and higher rewards are definetly worth a little investigation.

My website ... m ntc33: https://918kiss.party/downloads/5142-download-ntc33
Idézet
0 #1078 Cindy 2018-12-08 21:30
The games revolve around math problems, visual puzzles,
and thinking puzzles. That does not I'm gonna be
ignore words. Numbers within a URL generally do not create a
licensed image.

My weblog: scr888 download: https://918kiss.bid/games/918kiss-scr888
Idézet
0 #1079 used car loan 2018-12-09 03:15
car interest rates 2018
Idézet
0 #1080 Alina 2018-12-09 05:45
Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm rollex11: https://kasino.vin/downloads/76-download-rollex11 not
sure where to start. Do you have any tips or suggestions?
Thanks
Idézet
0 #1081 Shanon 2018-12-09 15:51
Hurrah, that's what I was exploring for, what a stuff!
existing here at this web site, thanks admin of this web site.


Also visit my web blog mega888 casino: https://kasino.vin/downloads/69-download-mega888
Idézet
0 #1082 Scarlett 2018-12-09 17:29
Ⴝttay cleaг oof hollow hаndle survival knifes.

My webpage: survival knives cheap (http://bit.do: http://bit.do/eBBBX)
Idézet
0 #1083 Giuseppe 2018-12-09 20:01
And , overlook the rest to possess some money management rules.
They win the admiration, respect, and good opinion of others, quickly.
Setting up these things exceptional way to market
your product or your service.

Here is my web site; wayne newton daughter: http://www.elkgrovecreekwine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads
Idézet
0 #1084 car loan rates 2018-12-09 23:16
auto loan 72 months
Idézet
0 #1085 Felipe 2018-12-10 05:55
Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but
after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...

well I'm not writing all that over again. Regardless,
just wanted to say superb blog!

My web-site sky view casino: http://www.valuebasedcapital.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fcasino-games%2F76-sky777
Idézet
0 #1086 Kristina 2018-12-10 09:52
Traffic is the solution to any successful website.
The real reason for this is not. We have to focus on all areas, we can't ignore any one single .
On this particular occasion, I kept running this.


Take a look at my web page :: m
chris slot: http://h10.s106.ts30.hinet.net/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FWww.Prmpromise.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.ezyget.com%252Findex.html%3Elucky+palace+casino+register%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #1087 car loan rate 2018-12-10 19:18
auto loan 72 months
Idézet
0 #1088 used car loan 2018-12-10 20:20
capital one auto
Idézet
0 #1089 Brain 2018-12-11 09:39
These are people that claim that couple of does operate.
It has been the #1 biggest product for home based business
economic success. Or rename your 'download' folder as 'download-cheap-web-templates'.


Also visit my page - scr888: https://jom.fun/
Idézet
0 #1090 JohnTup 2018-12-11 14:04
on line casino gambling
top online casinos uk casino online gambling sites using bitcoin
online casinos us players
online world casino directory super slots
real cash games android roulette payout chart
online casino slots real money
Idézet
0 #1091 Kaylene 2018-12-11 16:18
This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented
it. Too cool!

Feel free to surf to my weblog ntc33 live: http://www.arena0.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ishop.be%2Fredirect.php%3Fid%3D18593002%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fkasino.vin%2Fdownloads%2F68-download-ntc33
Idézet
0 #1092 tdautofinance 2018-12-11 18:40
72 month auto loan
Idézet
0 #1093 Leonora 2018-12-11 21:42
I know this website gives quality depending articles and other information, is there any other
web page which offers such data in quality?


Have a look at my web-site: scr888
hack product key: http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2FNews.Ezyget.com%2F888-918kiss%2Fprofile
Idézet
0 #1094 DamienAcada 2018-12-12 04:06
viagra cialis together
viagra discount prices
can i get viagra in a drink
getting viagra ontario
order viagra south africa
Idézet
0 #1095 StevenCrall 2018-12-12 04:10
sildenafil generico en argentina
where to get viagra from
viagra sale walgreens
where can i get viagra in chicago
what is the difference between generic and brand name viagra
Idézet
0 #1096 Dennisbah 2018-12-12 04:16
where can i buy womens viagra
long does viagra take get out your system
where can i buy viagra over the counter in south africa
how do i get my doctor to give me viagra
viagra 50 mg 4x
Idézet
0 #1097 used car loan rates 2018-12-12 04:16
72 month auto loan
Idézet
0 #1098 Gabrielle 2018-12-12 04:45
Hello! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest writing a
blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of
the same topics as yours and I think we could greatly
benefit from each other. If you happen to be interested feel
free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!
Great blog by the way!

my website ... live blackjack malta: http://salinc.ru/redirect.php?url=http://news.ezyget.com/886-ntc33/profile
Idézet
0 #1099 Stacey 2018-12-12 18:16
It's appropriate time to make a few plans for the long run and
it's time to be happy. I have read this put up and if I could I wish to suggest you some interesting
things or advice. Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
I desire to learn more issues about it!

Here is my homepage ... live 223: http://propertyfeedslive.co.uk/go/?http://www.expogroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fhome%2Flive-22%2F59-live22
Idézet
0 #1100 Jett 2018-12-12 21:47
My time is too precious down the sink on fledgling sites.
It can also encourage the poster to earn cash either full-time or part-time.
Your page become look professional with zero errors.

Here is my web-site - lpe88 ios: http://hannessnellman.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Transkart.ru%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2FJom.fun%2F
Idézet
0 #1101 Aleisha 2018-12-13 03:54
Further discounts are provided to people would you come around and stay during winter months season. In the outside world, WPC furthermore reveals its own power.
Keep those small appliances to a bare nominal.

my web page Summer: https://www.youtube.com/
Idézet
0 #1102 classic car loans 2018-12-13 17:43
auto loan 72 months
Idézet
0 #1103 refinance car 2018-12-14 00:08
auto loan 72 months
Idézet
0 #1104 vehicle finance 2018-12-14 03:41
auto loan 72 months
Idézet
0 #1105 us auto credit 2018-12-14 07:57
auto loan 72 months
Idézet
0 #1106 Augustus 2018-12-14 21:58
Hi! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept talking about this. I will forward this
write-up to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Also visit my web blog: ocean king
catamaran quepos: http://195.244.166.11/info.php/RK=0/RS=PBF92sGcX5cgkDe6Ad1AgJ5S3iU-?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aussierulestheworld.com%2FRedirect.aspx%3Fdestination%3Dhttps%3A%2F%2Fkasino.vin%252Fdownloads%252F67-download-joker123%3Eocean+king+hack%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #1107 Elwood 2018-12-15 04:47
Energy resources . different viewpoints and creations in the world.
Go shopping - aren't getting anxious out on the internet hurrying
creates worry. Exactly why aren't you making bunches of money?


My weblog: mega888 apk: https://918kiss.party/home/mega888/803-mega888
Idézet
0 #1108 auto loan rates 2018-12-15 10:36
citizens bank car loan
Idézet
0 #1109 refinance auto 2018-12-15 12:23
1.99 auto loan 72 months
Idézet
0 #1110 JohnnTup 2018-12-15 13:02
mac casino game
best online 10 casino grand casino biloxi best online casinos that accept us players
play for real money casino slots
online casino slots for money
casinos online usa player online blackjack
rank online casinos
Idézet
0 #1111 Cierra 2018-12-15 14:24
Really, there aren't an controls regarding about.
Kissing may range from a as well as innocent peck concerning the cheeks, to a fervent kiss
on the lips with purpose. You will show up at play being time going.Feel free to visit my web blog: daily poker tournaments: http://kg.ac.kr:8080/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2F71240140.imcbasket.com%2FCard%2Findex.php%3Fdirect%3D1%26checker%3D%26Owerview%3D0%26PID%3D71240140466%26ref%3Dhttp%253A%252F%252F918Kiss.party%252Fhome%252Fplayboy-casino%252F5179-play8oy%3Emastermind+game%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #1112 Justina 2018-12-15 17:06
Do you might have personal idea the topic to describe the
salient features in the cohesive direction? They see a few people doing something and they can't help but follow.
Here, the guy didn't include even my copyright.

Here is my weblog - risk table
game online: http://smencils.de/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.bid%2Fdownloads%2F221-download-3win8-apk-to-phone-for-android-and-ios
Idézet
0 #1113 auto 2018-12-15 18:47
pnc bank auto loan
Idézet
0 #1114 Arlie 2018-12-15 22:55
What markets would you like be taking part in? Precisely why not how to make hen party in a beauty center?
And, the only person that may make it happen quite.


Also visit my site: lucky palace casino android: http://filmwpi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fcasino-games%2Flpe88
Idézet

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Ön itt van: Címlap ÜZEMEK Richter RICHTER RÖVIDEN: a környezeti hatásoktól a szennyezés-csökkentésekig